Nyheter 5.2.2008

Kommissionen föreslår ett omfattande energi- och klimatpaket

Med paketet försöker EU minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 jämfört med utsläppsmängden 1990. Dessutom höjs andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i EU med en femtedel.

För trafiken föreslås ett minimimål på 10 % för användning av biobränsle fram till 2020.Foto:Europeiska kommissionen.

Europeiska kommissionen lade 23.1.2008 fram ett omfattande och långtgående energi- och klimatpaket för EU. Paketet innehåller bland annat följande förslag:

  • ett ramdirektiv om främjande av förnybar energi
  • ändring av direktivet om utsläppshandel
  • ett förslag om minskning av utsläpp av växthusgaser efter år 2012.

Andelen förnybara energikällor av EU:s slutförbrukning av energi är nu 8,5 %. Denna andel måste öka med i genomsnitt 11,5 %, för att målet på 20 % ska kunna uppnås år 2020. I den så kallade bördefördelningen som ingår i ramdirektivet tilldelas medlemsländerna en egen procentandel för användningen av förnybar energi. Som fördelningsunderlag används bland annat ländernas nuvarande användning av förnybar energi. I Finland bör andelen förnybar energi enligt förslaget höjas till 38 % fram till 2020. Industriminister Pekkarinen och miljöminister Tiilikainen anser att förslaget för Finlands del är utmanande, men rimligt jämfört med andra länders ålägganden.

För trafiken föreslås ett minimimål på 10 % för användningen av biobränsle före år 2020. Detta mål gäller samtliga medlemsstater.

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till 2020 jämfört med 1990 års nivå. I det paket som godkänts föreslår kommissionen för medlemsländerna hur mycket de bör minska sina utsläpp eller, när det gäller de nya medlemsländerna, hur mycket de kan öka sina utsläpp fram till 2020. Till denna fördelning av bördan läggs sektorer som står utanför EU:s utsläppshandel, exempelvis en del av energiförbrukningen för byggnader, trafiken, avfallshanteringen och lantbruket.

Procentandelar som kommissionen föreslagit för medlemsländerna.

Kommissionen föreslår rättsligt bindande mål för samtliga medlemsländer. Ytterligare ska medlemsländerna utarbeta nationella handlingsplaner, där länderna beskriver hur de tänker uppfylla sina mål och hur de tänker övervaka det arbetet.

Kommissionen antog också nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. I de nya riktlinjerna breddas stödprojektens tillämpningsområde och stödintensiteten höjs.

Energi- och klimatpaketet kommer nästa gång att behandlas i energirådet i februari och i Europeiska rådet i mars.

 

Klimat- och energipaketets bakgrund

Den 10 januari 2007 presenterade kommissionen ett energi- och klimatförändringspaket där rådet och Europaparlamentet uppmanas att

– godkänna ett oberoende EU-åtagande att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020 jämfört med 1990 års nivå och att ställa upp målet att minska utsläppen med 30 % till 2020, om en heltäckande internationell klimatöverenskommelse kan nås

– fastställa ett åtagande om att till 2020 i hela unionens område öka andelen förnybara energikällor till 20 % samt andelen biobränsle till 10 %.

Europaparlamentet och EU-ländernas ledare godkände detta vid Europeiska rådets möte i mars 2007. Europeiska rådet bad kommissionen att lägga fram konkreta förslag i dessa frågor samt om hur bördan kan fördelas mellan medlemsstaterna för att uppnå dessa mål. Paketet som kommissionen nu lagt fram är resultat av denna begäran.

 

Närmare upplysningar:

Miljöminister Tiilikainen: Klimat- och energipaketet en försmak av framtida krav på utsläppsminskningar, miljöministeriets meddelande 23.1.2008

Kampen mot klimatförändringen ger ökad tillväxt och nya jobb, kommissionens pressmeddelande IP/08/08, 23.1.2008

EU:s klimat- och miljöpaket, miljöministeriets webbsidor

Kommissionens klimat- och energipaket: European Commisson DG Environment, Climate and Energy Package

Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö

Statligt stöd: Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd – vanliga frågor