Nyheter 7.2.2008

Slovenien tog över ordförandeskapet i EU

Slovenien övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 januari efter Portugals halvår som ordförande. Slovenien är det första av länderna som anslöt sig till unionen år 2004 som ska axla ordförandeskapet.

Slovenien tog över ordförandeskapet
Bild: Sloveniens EU-ordförandeskaps sidor

I januari 2007 utarbetade de tre på varandra följande ordförandeländerna Tyskland, Portugal och Slovenien för första gången ett gemensamt handlingsprogram för ett och ett halvt år. Huvudmålen är gemensamma. De tre ordförandeländerna drar sedan under sitt ordförandeskap upp egna riktlinjer inom ramen för huvudmålen.

Slovenien har satt upp fem huvudmål för sitt halvår som ordförande:

Det slovenska ordförandeskapets logotyp
Bild: Europeiska kommissionen
  1. EU:s framtid och verkställande av Lissabonfördraget

Lissabonfördraget undertecknades den 13 december 2007. Avsikten är att alla medlemsländer ska ratificera fördraget före nästa Europaparlamentsval år 2009. Slovenien ska tjäna som exempel för andra medlemsländer och ratificera fördraget genast i början av ordförandeskapet.

  1. Inleda den andra etappen i Lissabonstrategin

Europeiska rådet som sammanträdde i Lissabon i mars 2000 satte som mål att unionen år 2010 ska vara "världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi". Halvtidsöversynen av den så kallade Lissabonstrategin år 2005 förnyade strategin och satte dess fokus på tillväxt och sysselsättning. Riktlinjerna för strategins andra treårsperiod bekräftas vid Europeiska rådet våren 2008 och på basis av dem utarbetar medlemsländerna nya nationella reformprogram inom ramen för Lissabonstrategin.

  1. Främja EU:s klimat- och energipolitik

Europeiska rådet i mars 2007 ställde upp de huvudsakliga målen för unionens gemensamma klimat- och energipolitik. Slovenien ska inleda förhandlingar för att främja klimat- och energipaketet som Europeiska kommissionen lägger fram utifrån dessa mål. Avsikten är att nå en överenskommelse om paketets innehåll i slutet av 2008 eller senast i början av 2009. En tidig överenskommelse skulle gynna EU då unionen sätter sig vid förhandlingsbordet vid FN:s klimatkonferens i december 2009.

  1. Främja en stabil utveckling på västra Balkan

Stabilitet på västra Balkan är av stor vikt för säkerheten och välfärden i hela EU. Slovenien kommer att arbeta för att stärka stabiliteten i regionen. EU ska i synnerhet ta på sig en ledande roll i lösningen på Kosovoregionens framtid och de praktiska arrangemangen kring lösningen på ett sätt som stärker stabiliteten och säkerheten på hela västra Balkan.

  1. Främja dialogen mellan kulturer, religioner och traditioner under det europeiska året för interkulturell dialog 2008

Slovenien strävar som ordförandeland efter att öka den interkulturella dialogen i synnerhet på västra Balkan. På initiativ av Slovenien ska dessutom ett Euro-Medelhavsuniversitet upprättas i den slovenska staden Piran som en del av partnerskapsprojektet mellan EU och Medelhavet.

Ytterligare information:

Gemensamt handlingsprogram för Tyskland, Portugal och Slovenien (på engelska)

Det slovenska ordförandeskapets webbplats (på engelska, franska och slovenska)