Nyheter 20.2.2008

EU beslutade att inleda rättsstatsinsatsen EULEX Kosovo

Pressmeddelande 53/2008
18.2.2008

Europeiska unionens råd beslutade den 15 februari att inleda rättsstatsinsatsen EULEX i Kosovo. EU tar inom ramen för insatsen över vissa uppdrag av FN:s övergångsadministration UNMIK efter en övergångstid på 120 dagar. Under tiden bär UNMIK det fulla ansvaret. Kosovo välkomnade EU:s insats i samband med självständighetsförklaringen den 17 februari.

EULEX Kosovo är en civil krishanteringsinsats inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Den kommer att bli EU:s – och samtidigt Finlands – största civila krishanteringsinsats hittills.

EULEX Kosovo omfattar omkring 1 900 internationella poliser, experter på gränsövervakning, rättsstatsexperter, såsom domare, åklagare och experter på kriminalvård, och tullexperter. Dessutom omfattar insatsen cirka 1 100 lokalanställda. Insatsen har också en extra reserv om cirka 300 internationella poliser och gränsövervakningsexperter, som vid behov kan skickas ut till stöd för insatsen.

Insatsen strävar efter att hjälpa myndigheterna i Kosovo att skapa ett självständigt och mångetniskt polis-, rätts-, gränsövervaknings- och tullsystem enligt internationell standard. Syftet är att genom övervakning, vägledning och rådgivning stärka de lokala myndigheternas beredskap att själva ansvara för verksamheten vid de egna institutionerna.

I motsats till de flesta av EU:s civila krishanteringsinsatser kommer insatsen i Kosovo också att ha begränsade verkställande befogenheter. Insatsen EULEX Kosovo ersätter vid behov myndigheterna i Kosovo i vissa uppgifter inom polisväsen, domar- och åklagarverksamhet, kriminalvård, gränsövervakning och tullverksamhet.

Rekryteringen till insatsen pågår som bäst och cirka hälften av experterna är valda. Bland dem finns 44 finländare. Då rekryteringen slutförts och insatsen inletts beräknas det totala antalet finländska experter uppgå till 60-70. EU väljer experter till olika uppdrag utifrån kandidater som EU:s medlemsländer och vissa tredjeländer utsett. Beroende på uppgift skickas de valda personerna till Kosovo vid fem olika tidpunkter före insatsen, då den inleds eller efter att den inletts.

Mer information om EU:s åtgärder i Kosovo finns att läsa på engelska på webbadressen http://www.eupt-kosovo.eu/new/home/eng/080216_EU_in_Kosovo_Global.pdf

Närmare upplysningar: enhetschef Mikko Kinnunen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5357, och konsultativa tjänstemannen Esa Vanonen, inrikesministeriet, tfn 09 1604 2347