Nyheter 27.2.2008

Postinjakelu avoimeksi kilpailulle EU:ssa – Suomelle ei suuria muutoksia

Europaparlamentet godkände i slutet av januari kommissionens förslag till direktiv om att öppna postsektorn för konkurrens. Det lagstiftningsförslag som nu godkänts öppnar alla posttjänster för konkurrens inom unionens område senast 2011. De medlemsländer som anslutit sig till EU efter 2004 samt Cypern och Luxemburg fick dock en tilläggstid på två år, de måste öppna sina posttjänster för konkurrens senast 2013.

Europaparlamentet godkände i slutet av januari kommissionens förslag till direktiv om att öppna postsektorn för konkurrens. Det lagstiftningsförslag som nu godkänts öppnar alla posttjänster för konkurrens inom unionens område senast 2011. De medlemsländer som anslutit sig till EU efter 2004 samt Cypern och Luxemburg fick dock en tilläggstid på två år, de måste öppna sina posttjänster för konkurrens senast 2013.

Det nya direktivet medför inte som det nu ser ut några ändringar av postlagstiftningen i Finland. I Finland öppnades posttjänsterna lagstiftningsmässigt för konkurrens redan 1994. Även i Storbritannien, Sverige och Tyskland är posttjänsterna redan nu öppna för konkurrens. Också distributionen av alla postförsändelser som väger över 50 gram har varit öppna för konkurrens inom EU sedan 2006. Genom konkurrensen vill man effektivera verksamheten på EU:s inre marknad och erbjuda konsumenterna valmöjligheter. Den fria konkurrensen betyder inte nödvändigtvis att posttjänsterna övertas av den privata sektorn, utan posten kan fortsatt distribueras av ett statsägt bolag. I Finland tillhandahålls posttjänster för närvarande endast av Itella Abp.

Det nya direktivet garanterar postutdelning fem dagar i veckan överallt inom EU också i fortsättningen. I direktivet finns också inskrivet att medlemsstaterna har rätt att finansiera samhällsomfattande posttjänster ur offentliga medel. Därtill ger direktivet medlemsstaterna rätt att av alla aktörer inom postsektorn kräva att de tillämpar de kollektivavtal och arrangemang om den sociala tryggheten som överenskommits på nationell nivå.

Tjänsterna för medborgarna förblir antagligen oförändrade i Finland

Ledamoten av Europaparlamentet Piia-Noora Kauppi (saml./EPP-ED) kommenterade det nya direktivet för Europainformationen. Enligt Kauppis åsikt är texten i direktivet så vagt formulerad att det är möjligt att göra tolkningar som är förnuftiga på nationell nivå. Utgångspunkten är att för medborgarna förblir tjänsterna oförändrade i hela landet. De kommersiella postoperatörerna kan åläggas betalningsskyldigheter om de inte delar ut posten på glesbygden. Å andra sidan framhåller Kauppi att man i framtiden måste fundera över vad som är förnuftigt: till exempel i höghus kunde posten delas ut postlådor i bottenvåningen.

Konsultativa tjänstemannen Tuula Broman vid kommunikationsministeriets enhet för kommunikationstjänster berättar att posttjänsterna sannolikt kommer att ha samma pris i hela landet också i framtiden: ”Direktivet tillåter fortsättningsvis en enhetlig prissättning i hela landet. I det nuvarande regeringsprogrammet finns inskrivet att förutsättningarna för att den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kan svara för skyldigheten att tillhandahålla tjänsterna tryggas. Enligt den gällande lagen om posttjänster ska de priser som tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster tar ut bl.a. vara skäliga och opartiska och vanliga inhemska brevförsändelser ska ha ett enhetligt pris i hela landet. Det finns inget behov att ändra detta, så brevförsändelser på glesbygden kommer att kosta lika mycket som på annat håll i landet.”

Mer information:

Europaparlamentet
Europeiska kommissionen, inre marknaden (på engelska)
Kommunikationsministeriet

Satu Karonen
Europainformationen i Birkaland