Nyheter 5.3.2008

Officiellt kommissionsbeslut om 141-stödet

Europeiska gemenskapernas kommission gav den 27 februari sitt beslut om Södra Finlands nationella stöd. Beslutet ligger i linje med det politiska förhandlingsresultat som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel nådde i slutet av november.

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila är nöjd med det snabba beslutet (Foto: Lehtikuva Oy/Statsrådets kansli).

"Jag är mycket glad för att kommissionen har fattat sitt beslut. Avtalet som löper över sex år ger jordbruket i Södra Finland en säkrare grund. Jag är också väldigt nöjd med atmosfären kring diskussionen med kommissionär Mariann Fischer Boel och kommissionens tjänstemän och att kommissionen fattade det officiella beslutet så här fort efter den politiska överenskommelsen. Kommissionen förstod bra våra behov ", konstaterade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Enligt kommissionens beslut kan inkomststöd betalas till husdjursskötsel, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter. Nya stödformer som införs år 2008 är husdjursgårdarnas hektarbaserade stöd och stöd för specialväxter som utbetalas utgående från odlingsarealen för frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis. År 2008 uppgår 141-stödet till högst 93,9 miljoner euro. Stödet sänks gradvis, och år 2013 ligger stödet på sammanlagt 62,93 miljoner euro. Kommissionens beslut inkluderar också revideringen av systemet med kompensationsbidrag (LFA). Om kompensationsbidraget eventuellt höjs sänker detta 141-stödet i motsvarande grad.

Beslutet om 141 ändrar strukturen och formerna hos de nationella stöden till Södra Finland. Från år 2008 betalas en del av stöden för husdjursskötsel i form av husdjursgårdens hektarbaserade stöd. Stöden till svin- och fjäderfäskötseln är ännu år 2008 produktionskopplade men från år 2009 blir de gårdsspecifika och frikopplas från produktion. Stöden utbetalas i regel enligt gårdens produktionsmängd år 2007. De övriga 141-inkomststöden är däremot produktionskopplade.

Ytterligare information:

Pressmeddelande från jord- och skogsbruksministeriet 27.2.2008
Södra Finlands nationella stöd (141-stöd) (på finska)
Nationella stöd (jord- och skogsbruksministeriets webbplats)

EU:s verksamhet: jordbruk
Europeiska kommissionen: jordbruk och landsbygdsutveckling