Nyheter 7.3.2008

Ministrarna bereder Europeiska rådets möte i mars

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 68/2008
7.3.2008

EU:s råd (allmänna frågor och yttre förbindelser) sammanträder måndagen den 10 mars i Bryssel. Mötets huvudtema är beredningen av Europeiska rådets möte i mars. Från Finland deltar utrikesminister Ilkka Kanerva, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Ordförandelandet Slovenien presenterar ett utkast till slutsatser för Europeiska rådets möte som arrangeras i Bryssel den 13 och 14 mars, som medlemsländerna har möjligheter att kommentera. På agendan för Europeiska rådets vårmöte står frågor som hänför sig till klimat- och energipolitiken samt till den följande treårsperioden för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Finland anser att de nuvarande prioriteringarna i Lissabonstrategin är befogade. Man bör hålla fast vid prioriteringarna under den kommande treårsperioden och slutföra de reformer som man redan kommit överens om.

Finland betonar att klimat- och energifrågorna i fortsättningen i hög grad bör integreras i Lissabonstrategin. Det skulle vara särskilt viktigt att nå en överenskommelse om ett övergripande och globalt klimatavtal och att slutföra behandlingen av klimat- och energipaketet senast i början av år 2009. När det gäller reformen av det utsläppshandelssystem som ingår i klimat- och energipaketet är det viktigt att garantera verksamhetsbetingelserna för den energiintensiva industrin, som är utsatt för internationell konkurrens.

EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Javier Solana presenterar en rapport för ministrarna om klimatförändringens verkningar på den internationella säkerheten.

Under lunchen diskuterar ministrarna läget på västra Balkan. Man kommer troligtvis att behandla läget i Serbien och Kosovo efter Kosovos självständighetsförklaring den 17 februari.

Mötet kommer också att behandla den politiska situationen i Iran. FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution om skärpta sanktioner mot Iran. Diskussionen om Mellanöstern fokuseras på den oroväckande situationen i Gaza och på tryggandet av att den humanitära hjälpen når fram. Ministrarna ger en översikt över den politiska situationen i Zimbabwe med tanke på valet som hålls där i slutet av mars. Även läget i Georgien står på agendan.

Handelsministrarna diskuterar läget för Världshandelsorganisationen WTO:s förhandlingar. De centrala förhandlingsparterna har förbundit sig till att slutföra förhandlingarna under innevarande år. Under våren närmar man sig det avgörande skedet särskilt i frågor som gäller jordbruket och tillträdet till marknaden. Finland anser att EU bör fortsätta att aktivt och konstruktivt arbeta för att förhandlingsrundan ska kunna slutföras och för att ett balanserat och övergripande resultat uppnås.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180, och projektassistent Mika Kaijamo, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6204 eller 040 758 2002