Nyheter 17.3.2008

EU samarbetar för att utveckla Östersjöregionen

EU planerar att utarbeta en egen Östersjöstrategi. För närvarande pågår den första ansökningsomgången inom utvecklingsprogrammet för Östersjöregionen 2007-2013, som EU delvis finansierar.

Finland vill att skydd av hav och miljö samt trafik och logistik, energi och den inre marknaden ska behandlas som en helhet som berör alla Östersjöstater.

Europeiska unionen planerar för tillfället att utarbeta en Östersjöstrategi. Europeiska rådet gav i december 2007 Europeiska kommissionen i uppdrag att lägga fram en intern EU-strategi för Östersjöregionen i syfte att utveckla samarbetet mellan medlemsländerna i området. Att utveckla regionen kommer också att vara en av det svenska ordförandeskapets prioriteringar hösten 2009.

Östersjösamarbetet omfattar också ett nytt Östersjöprogram för 2007-2013, som genomförs i samarbete mellan åtta EU-länder och tre länder utanför unionen i Östersjöns närområde. Programmet omfattar EU-länderna Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland. Deltagarländer utanför EU är Norge, Ryssland och Vitryssland.

Syftet med programmet är att stödja internationella utvecklingsprojekt i Östersjöregionen där partner från minst tre länder deltar. Projekten kommer att genomföras över ett mycket stort område med över 110 miljoner invånare, vilket är mer än en femtedel av unionens folkmängd.

Länderna som deltar i utvecklingsprogrammet för Östersjön. Bild: Östersjöprogrammet 2007-2013

Programmets mål och prioriteringar

Avsikten med Östersjöprogrammet är att göra Östersjöregionen intressant att bo och arbeta i och att utveckla regionen som investeringsobjekt. Programmet prioriterar följande områden:

  1. Att främja innovationer i Östersjöregionen
  2. Att förbättra den externa och interna tillgängligheten i regionen
  3. Att hantera Östersjön som en gemensam resurs
  4. Att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner

Finansiering

Projekten inom Östersjöprogrammet 2007-2013 finansieras ur en budget på över 250 miljoner euro. Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bidrar med 208 miljoner euro och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) med 22,6 miljoner euro. Utöver denna EU-finansiering finansierar Norge programmet med 6 miljoner euro och projektens samarbetspartner deltar med en egen andel.

Programmets första ansökningsomgång för projekt öppnades den 25 februari och ansökningstiden går ut den 30 maj. Klicka här för mer information om ansökningsförfarandet. I Östersjöprogrammets databas kan du skicka in och söka efter projektidéer.

Mer information:

Webbplats för Östersjöprogrammet 2007-2013 (på engelska)

Beredning av EU:s Östersjöstrategi: Finlands prioriteringar, EU-ministerutskottet 22.2.2008 (på finska)

Östersjösamarbete, utrikesminister Ilkka Kanerva