Nyheter 19.3.2008

Euroopan parlamentti täyttää 50 vuotta

Europaparlamentet firar sitt 50-årsjubileum vid sin plenarsession i Strasbourg onsdagen den 12 mars. Tal hålls av parlamentets talman Hans-Gert Pöttering, premiärministern i rådets ordförandeland Slovenien, Janek Janša, och kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Talmännen i de nationella parlamenten har också inbjudits till festligheterna.

Det första genom val valda Europaparlamentet håller plenarsession i Strasbourg 1979. Foto: Europaparlamentet.

Till en början hade parlamentet endast en rådgivande funktion

Den europeiska parlamentariska församlingen höll sitt konstituerande sammanträde i Strasbourg 19.31958. Den parlamentariska församlingen bestod av 142 medlemmar och den hade endast en rådgivande funktion. Arbetsspråken var fyra: tyska, franska, italienska och holländska. Parlamentets medlemmar utsågs till en början av de nationella parlamenten. I juni 1979 fick medborgarna i EU:s dåvarande nio medlemsstater första gången välja sina företrädare till parlamentet i direkta val och samtidigt utökades antalet ledamöter till 410. I det första valet var valdeltagandet 63 procent.

Antalet ledamöter i parlamentet har ökat i takt med att EU har fått nya medlemsstater. När unionen utvidgades fjärde gången 1995 fick Finland representanter i parlamentet, vilka då valdes av riksdagen. Det första Europaparlamentsvalet i Finland hölls hösten 1996. De 14 ledamöter som i dag representerar Finland valdes vid val i juni 2004. Valdeltagandet i unionens 25 medlemsstater var 45,6 procent i detta val.

Parlamentet stiftar lagar och tar ställning till världshändelser

Människorättsjuristen Osman, som 2007 tilldelades Sacharovpriset, och EP:s talman Pöttering. Foto: Europaparlamentet.

Parlamentet bereder i tjugo olika utskott betänkanden och lagstiftningsinitiativ från kommissionen. Parlamentet röstar om lagtexterna vid sina plenarsessioner. Europaparlamentet tar också aktivt ställning till världshändelserna. Sedan 1988 har parlamentet varje år delat ut ett pris som kallas Sacharovpriset till personer som på olika håll i världen försvarar de mänskliga rättigheterna. År 2007 fick den sudanesiske människorättsjuristen Salih Mahmoud Osman detta pris.

Betydelsefulla resultat inom lagstiftningsarbetet under de senaste åren har varit bland annat REACH-förordningen om registrering av kemikalier och förbudet mot användningen av tester på djur inom kosmetikindustrin. År 2007 godkände parlamentet EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken ingår de medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheterna för alla personer som är bosatta i unionen.

23 arbetsspråk

Europaparlamentet röstade 1994 om Finlands, Sveriges och Österrikes EU-medlemskap. Foto: Europaparlamentet.

I dag väljs Europaparlamentet genom direkta val och använder 23 arbetsspråk, dvs. EU:s samtliga officiella språk. Parlamentet har för närvarande 785 ledamöter. Parlamentsledamöterna är inte grupperade i nationella delegationer utan uppdelade i sju allmäneuropeiska politiska grupper.

Europaparlamentet har i dag en omfattande beslutanderätt inom lagstiftningen och kontrollen av kommissionens verksamhet, det godkänner bland annat EU:s budget. När nya länder antas som EU-medlemmar kräver det också godkännande av parlamentet. Om Lissabonfördraget som reformerar EU:s verksamhet träder i kraft, kommer parlamentets befogenheter som lagstiftare att öka ytterligare. Nästa Europaparlamentsval hålls i juni 2009. Då ska EU-medborgarna välja 751 ledamöter till Europaparlamentet.

Text: Satu Karonen, Europainformationen i Birkaland

Mer information:

50 years of the European Parliament (Europaparlamentets webbsidor)

Europaparlamentets informationskontor i Finland