Nyheter 19.3.2008

Ilmasto- ja energiapaketti sekä talousaiheet esillä EU:n huippukokouksessa

Europeiska rådet anser att de viktigaste lagstiftningsförslagen i klimat- och energipaketet bör godkännas senast i början av år 2009. Genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning som förnyades 2005 är den viktigaste uppgiften under perioden 2008–2010.

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och statsminister Matti Vanhanen (foto: Europeiska kommissionen)

Stats- och regeringscheferna sammanträdde till ett två dagar långt toppmöte i Bryssel 13–14 mars 2008. Europeiska rådets vårmöte behandlar vanligtvis ekonomiska frågor. Centrala teman denna gång var EU:s klimat- och energipolitik, som initierades förra våren, då toppmötet befäste EU:s engagemang för att minska utsläppen och öka den förnybara energin samt främja internationella klimatförhandlingar. Europeiska kommissionen presenterade i januari ett klimat- och energipaket och nu fastställdes ett mål om att lagstiftningsförslagen ska godkännas senast i början av 2009. Genom att raskt föra saken vidare vill EU ge ett klart budskap inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 om sitt engagemang för att få till stånd ett globalt och heltäckande klimatavtal.

På mötet behandlades också klimatförändringens stora betydelse för den internationella säkerheten samt frågor om en tryggad energiförsörjning och utvecklandet av de yttre förbindelserna i fråga om energi.

Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, som fokuserar på EU:s konkurrenskraft, var ett annat huvudtema på mötet. Europeiska rådet drog upp innehållet i Lissabonstrategin för den nya treårsperioden (2008–2010). De reformer som man kom överens om då strategin förnyades 2005 har ännu inte genomförts. Genomförandet av strategin är den kommande periodens viktigaste uppgift. Strategins nuvarande prioriteringar – innovationer, företagens verksamhetsbetingelser, sysselsättningen samt energi och klimat – bibehålls under den kommande treårsperioden.

Stats- och regeringscheferna som deltog i toppmötet
(foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska rådet diskuterade också stabiliteten på finansmarknaden och uttalade sin oro över de stora fluktuationerna i valutakurserna, som inverkar ogynnsamt på den ekonomiska tillväxten.

På Frankrikes initiativ presenterades för toppmötet ett förslag till ett intensifierat samarbete mellan EU:s medlemsstater och länderna i Medelhavsområdet genom en Medelhavsunion. Man beslutade att ta upp frågan till behandling nästa gång i juli vid ett extra toppmöte under det franska ordförandeskapet.

Finland representerades i Europeiska rådet av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Ilkka Kanerva och migrations- och Europaminister Astrid Thors. Finansminister Jyrki Katainen deltog i mötet när det behandlade frågor i anslutning till den ekonomiska och monetära unionen. Republikens president Tarja Halonen deltog inte denna gång i toppmötet.

Mer information:

Europeiska rådet fastställde EU:s klimatmål och sporrade medlemsländerna till fortsatta ekonomiska reformer (Statsrådets pressmeddelande 14.3.2008)

Ministrarna förberedde Europeiska rådet i mars (Statsrådets och UM:s gemensamma pressmeddelande 10.3.2008)

EU:s stats- och regeringschefer diskuterar konkurrenskraften och klimatfrågor (Statsrådets pressmeddelande 6.3.2008)

EU-ministerutskottet 12.3.2008

EU:s klimat- och energipaket:

Miljöministeriets webbplats

EU:s pressmeddelande om klimat- och energipaketet 23.1.2008

Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljön (på engelska)

Europainformationens nyhet 6.3.2008

Lissabonstrategin:

Europainformationens webbplats

Europeiska kommissionen, tillväxt och arbete (på engelska)

Europeiska rådet:

Europainformationen

EU:s webbportal