Nyheter 4.4.2008

Schengen-alueen viimeiset sisärajatarkastukset poistuivat

Gränskontrollerna vid flygplatser slopades 30 mars 2008 också i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjecken och Ungern, vilka blev EU-medlemmar 2004. Nu tillämpar 22 EU-länder Schengenavtalet fullt ut.

Det går snabbare att resa till exempel från Finland till Estland när passkontrollerna har slopats i hamnarna och på flygplatserna. Foto: Europaparlamentet

Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern, vilka varit EU-medlemmar sedan 2004 anslöt sig till Schengenområdet 21 december 2007. I de nya Schengenländerna slopades kontrollerna vid land- och sjögränserna 21 december 2007 och på flygplatserna 30 mars 2008.

Dessa nio länder började förbereda sig för de krav som Schengenavtalet ställer redan för 10 år sedan, då de inledde sina förhandlingar om EU-medlemskap. Under det finländska ordförandeskapet kom man överens om att ta i bruk ett nytt informationssystem, som gör det möjligt för nya medlemsländer att ansluta sig. Därtill inspekterades ländernas beredskap att ansluta sig till Schengen. Merparten av inspektionerna genomfördes under ledning av finländska experter åren 2006 och 2007.

 

Schengenavtalet underlättar resandet

För de enskilda medborgarna är den mest påtagliga konsekvensen av Schengenavtalet att de inte längre behöver visa sitt pass vid gränserna mellan Schengenländerna. De som reser inom Schengenområdet ska dock ha med sig ett resedokument (pass eller ID-kort) och vid behov vara beredd att styrka sin identitet och sitt medborgarskap för myndigheterna.

Schengenavtalet gör det också lättare för medborgare i icke EU-länder att resa inom EU. Medborgare i länder som inte hör till EU behöver nu endast ett visum för att resa till alla dessa länder.

 

Open skies-avtalet mellan EU och USA underlättar också resandet

Förhandlingarna om det andra Open skies-avtalet inleds i slutet av maj. Målet är att förstärka luftfartsmarknaden för EU och USA som håller på att utformas och en fortsatt avreglering av den. Foto: Europeiska kommissionen.

Flygtrafiken över Atlanten underlättas, när Open skies-avtalet mellan EU och USA som undertecknades 30 april 2007 har trätt i kraft. Nu har inte längre några få flygbolag ensamrätt att flyga över Atlanten. Enligt det avtal som nu trätt i kraft kan flygbolag i EU och USA fritt flyga till flygfält inom varandras områden och därifrån vidare till andra destinationer.

Avtalet är en del av en större plan inom EU att fram till 2010 skapa ett luftfartsområde, som förutom EU omfattar länder både inom Medelhavsområdet och längre österut samt USA. Det fördjupade samarbetet inte endast öppnar marknaden utan med hjälp av det kan EU förbättra säkerhetsstandarderna inom den internationella flygtrafiken.

 

Beslut om Schengenkonventionen 1986

Fem länder beslutade år 1986 i Schengen, Luxemburg, att avlägsna hindren för fri rörlighet för sina medborgare vid sina riksgränser. År 1990 undertecknade dessa stater Schengenkonventionen, som när den trädde i kraft 1995 avskaffade kontrollerna vid de inre gränserna mellan de stater som undertecknat konventionen. Vid toppmötet i Amsterdam 1997 integrerades Schengensystemet med EU. De nordiska länderna hade redan 1954 sinsemellan kommit överens om ett motsvarande system. Den nordiska passunionen kunde bevaras inom Schengen som sådan när de nordiska länderna anslöt sig till Schengen samtidigt 25 mars 2001. För att garantera säkerheten i den fria rörligheten, förhindra brottslighet och underlätta myndighetssamarbetet inrättades Schengens informationssystem (SIS), med vilket myndigheterna i Schengenländerna utbyter information.

De så kallade Schengenregelverket omfattar Schengenavtalet, Schengenkonventionen och de regler som utfärdats på basis av dessa samt övriga avtal i ärendet. Av de nuvarande EU-länderna hör inte Storbritannien, Irland, Bulgarien, Rumänien och Cypern till Schengenområdet. Storbritannien och Irland tillämpar endast vissa av Schengenreglerna bland annat i fråga om myndighetssamarbete. Cypern torde börja tillämpa Schengen fullt ut 2009. Norge och Island är inte EU-länder, men de har ingått ett associationsavtal, och tack vare detta kan man resa till dessa länder på samma sätt som till EU-området. Avsikten är också att Schweiz ska bli medlem 2008.

 

Mer information:

Schengenområdet/ EU (Europeiska kommissionens webbplats)

Schengenregelverket (Statsrådets webbplats)

Schengenområdet på kartan (Europainformationens webbplats)

Rörlighet inom EU/Schengenområdet (Utrikesministeriets webbplats)

Schengenområdet utvidgas 21.12.2007 (Utrikesministeriets webbplats)

EU-US Open Skies: A new era in transatlantic aviation (på engelska)

”Open Skies” mellan EU och USA: En ny epok i den transatlantiska luftfarten börjar den 30 mars