Nyheter 11.4.2008

Axplock ur Eurobarometrarna

Enligt undersökningar som publicerades i början av året ser 82 % av EU-medborgarna sammanhållning som det grundläggande målet för regionalpolitiken, 96 % anser att miljöskydd är viktigt och 90 % tycker att jordbruket och landsbygden är viktiga för Europas framtid.

Finländare känner dåligt till sitt regionala EU-stöd

EU:s vägprojekt förbättrar vägnätet i EU:s fattigaste medlemsland Rumänien. Foto: Europeiska kommissionen.

Enligt en opinionsundersökning om regionalpolitik tror majoriteten av medborgarna att deras bostadsort har nytta av EU:s regionalpolitik. Utgifterna för regionalpolitiken uppgår till mer än en tredjedel av EU:s budget. Syftet med stödet är att reformera och utveckla unionens olika regioner.

82 % av medborgarna ser sammanhållning som det grundläggande målet för regionalpolitiken, det vill säga strävan att hjälpa de fattigaste regionerna i Europa att ta in försprånget till andra regioner. Unionens rikaste medlemsland Luxemburg är sju gånger rikare än det fattigaste EU-landet Rumänien. De regionala skillnaderna är ännu större.

Ju större nytta ett land haft av unionens stöd desto bättre känner allmänheten till möjligheterna att få stöd. I medeltal är 49 % av EU-medborgarna medvetna om stödet. Mest bekant var stödet i Slovenien (66 %), Litauen (65 %) och Irland (64 %). Finländarna kände till saken sämre än genomsnittet då endast 38 % av de svarande kände till EU:s regionala stöd.

Flash Eurobarometer 234 (på engelska)

Regionalpolitiken – väl använda pengar (Europeiska kommissionen)

Europeiska unionens finansiering speglar unionens gemensamma mål (Europainformationens webbplats)

Finländarna anser att miljöfrågor tillhör landets egen regering

Undersökningen visar att de största miljöproblemen är klimatförändring och föroreningar. I Finland ansågs särskilt föroreningen av vattendrag vara ett problem. Foto: Helsingfors stad

Eurobarometern om miljöfrågor visar att 96 % av EU-medborgarna tycker att miljöskydd är viktigt. Omkring 80 % tror att miljöskyddet påverkar deras egen livskvalitet, och att deras egen verksamhet påverkar miljöskyddet. Enligt undersökningen anser två tredjedelar att miljöbeslut borde fattas på EU-nivå. Av finländarna ansåg 44 % att miljöfrågor i första hand tillhör EU och 54 % att de tillhör den nationella regeringen.

Special Eurobarometer 295 (på engelska)

Resultat för Finland (på engelska)

EU-medborgare värdesätter jordbruk och landsbygdsområden

Eurobarometern om jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken visar att 52 % av EU-medborgarna ställer sig positiva till att landsbygdsutveckling beviljas mer medel och att stödet utbetalas direkt till jordbrukarna. I Finland är siffran en aning lägre, 46 %. 85 % av de svarande understöder principen om lägre stöd för jordbrukare som inte uppfyller miljökrav och krav på djurens välmående och livsmedelssäkerhet.

90 % av de svarande anser att jordbruket och landsbygdsområden är viktiga för världsdelens framtid. Drygt hälften, 57 %, hade aldrig hört eller läst om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). I Finland var siffran 70 %.

Special Eurobarometer 294 (på engelska)

Finländare vet inte när nästa Europaparlamentsval hålls

Det senaste Europaparlamentsvalet hölls i Finland den 13 juni 2004. Nästa Europaparlamentsval hålls i juni 2009. Foto: Europaparlamentet

Enligt Eurobarometern om Europaparlamentet säger sig tre av fyra finländare ha dåliga eller mycket dåliga kunskaper om Europaparlamentets verksamhet. Av EU-medborgarna var 73 % av den åsikten.

Av dem som intervjuades i Finland visste 71 % att Europaparlamentet och medlemsstaterna tillsammans beslutar om EU:s budget, medan motsvarande siffra bland alla EU-medborgare var 60 %.

Omkring 64 % av finländarna vet att Europaparlamentarikerna väljs genom direkta val. Bland alla EU-länder var siffran 48 %. Däremot visste 89 % av finländarna och 75 % av EU-medborgarna inte när nästa Europaparlamentsval hålls.

EU-invånarnas syn på Europaparlamentet (Europaparlamentets webbplats)

Finländarnas syn på Europaparlamentet (på finska)

Eurobarometer om Europaparlamentet, på engelska (Special Eurobarometer 288)

Eurobarometerundersökningar sedan 1974

Eurobarometrarna är opinionsundersökningar som genomförs samtidigt i Europeiska unionens medlemsländer. Europeiska kommissionen finansierar undersökningarna, som kartlägger EU-invånarnas sociala och politiska åsikter. Undersökningarna består av frågor som upprepas regelbundet och av frågor som för tillfället anses viktiga. Återkommande teman är åsikter om Europeiska unionen och Europaparlamentet och om de svarandes eget samhälle och hur demokratin fungerar där. Tillfälliga frågor har bland annat gällt sysselsättning och arbetslöshet, könsroller, ekologi och energipolitik, barns och ungdomars ställning, fattigdom, hälsa, bioteknologi, regional utveckling, konsumtionsvanor och utbildning.

Flash Eurobarometrarna är mindre opinionsundersökningar som kompletterar de sedvanliga omfattande Eurobarometrarna. Flash-undersökningar har på initiativ av Europeiska kommissionen gjorts om aktuella teman sedan slutet av 1980-talet. Teman för undersökningarna har bland annat varit företagande, EU:s utvidgning, jordbrukspolitik, EU:s medborgerliga rättigheter, konsumentkunskap, Europaparlamentsval, informationssamhälle och Internet.

Mer om Eurobarometrarna på engelska (Europeiska kommissionen)