Nyheter 14.4.2008

Medborgarforum diskuterade medborgarnas och Finlands möjligheter att påverka i EU

Hur ska EU höra medborgarna? Vid ett medborgarforum i Helsingfors konstaterades det att i EU med nästan 500 miljoner invånare är detta en stor utmaning, eftersom det ibland också är svårt för alla i en familj att få sin röst hörd.

Man vill öka medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande. Lägg fram välgrundade åsikter, då är möjligheten större att få sin röst hörd, var rådet som gavs till dem som vill påverka.

Hur kan en enskild medborgare påverka EU-ärenden – eller är det alls möjligt? Hur borde EU svara på den skepsis som finländarna hyser mot EU? Kunde EU hjälpa till att få Karelen tillbaka?

De här är några av de frågor som diskuterades måndagen den 7 april vid medborgarforumet ”EU och dagens utmaningar – hur hörs medborgarnas röst?” i Lilla Parlamentets auditorium i Helsingfors.

EU samlar in medborgarrespons

”Hur kan alla få sin röst hörd? – en enorm utmaning i EU med 500 miljoner invånare, när det ibland är svårt även i en familj”, konstaterade Paavo Mäkinen, tf. chef för Europeiska kommissionens representation.

Behovet att lyssna till medborgarna har stundtals tagits upp på agendan i Europeiska unionen. Behovet att samråda med medborgarna blev senast aktuellt våren 2005 när Frankrike och Nederländerna förkastade det konstitutionella fördraget i sina folkomröstningar. Som ett svar på detta lanserade EU den s.k. ”Plan D”, där bokstaven ”D” står för demokrati, dialog och debatt.

Europeiska kommissionen vill nu öka alla medborgares deltagande i beslutsfattandet. Kommissionens nya program ”Debate Europe” bygger på Plan D och vill öka dialogen om Europeiska unionens framtid. Avsikten är att ordna samråd och diskussioner med medborgarna samt skapa debattforum på Internet. På diskussionsforumet ”Debate Europe” kan säga vad man tycker om aktuella frågor i unionen, som till exempel klimatförändringen eller den interkulturella dialogen.

Kommissionen samlar också in medborgaråsikter om lagstiftningsprojekt via samråd. Åsikter och önskemål kan lämnas in via webbplatsen ”Din röst i Europa”. ”Ju bättre grundade ens åsikter är, desto större möjlighet har man att få sin röst hörd”, var det råd som chefen för kommissionens representation gav till dem som vill påverka.

Ville Itälä kritiserade Finlands förhandlingsresultat under den senaste tiden

Europaparlamentariker Itälä krävde i sitt anförande frimodigare tag av Finland när det gäller att försvara de finländska intressena.

Europaparlamentariker Ville Itälä beklagade att Finland inte kopplade samman förhandlingarna om Lissabonfördraget och tvisten södra Finlands jordbruksstöd: ”Italien krävde ett tilläggsmandat i Europaparlamentet och fick det. Österrike vägrade likaså att godkänna Lissabonfördraget, om inte landet lovades undantag gällande inträdesproven till universiteten. Men Finland ville inte göra några sådana här sammankopplingar”, konstaterade Itälä.

Itälä tog i sitt anförande upp bakslag för Finland, såsom sockerbeslutet i höstas och tillväxt- och stabilitetspakten, som urvattnades 2001 när det inte krävdes att Frankrike och Tyskland skulle uppfylla kriterierna i pakten.

”Detta var ett tråkigt beslut och efter det kan man ställa frågan: gäller samma regler för alla medlemsländer?” Trots den kritik som Itälä framförde ansåg han att det är helt otänkbart att Finland skulle utträda ur EU.

Riksdagsledamot Päivi Lipponen tog i sitt anförande upp den finländska industrins oro för förutsättningarna för sin konkurrenskraft. Unionens klimat- och energipolitik kan medverka till att industrin flyttar till Kina, och därmed ökar också utsläppen från industrin. ”Klimatförändringen måste avvärjas på global nivå, annars uppstår inga verkliga resultat”, krävde Päivi Lipponen.

Det är tillåtet att driva egna intressen i EU

Migrations- och Europaminister Astrid Thors sade att man kan glömma tanken på en enhetlig finländsk politik i EU. ”Var och en kan ställa upp egna målsättningar när man vill påverka EU. Det finns inte en enda EU-politik, utan arbetsgivarna och arbetstagarna har sin egen, de konservativa och liberala sin”, förklarade Thors.

Europaministern anser det vara viktigt att finländarna är med år 2009 och påverkar kommissionens femårsprogram, som till sin betydelse motsvarar regeringsprogrammet i ett land.

I medborgarforumets panel tog Mani Tjurin upp önskemålet om att EU:s verksamhet skulle vara uppbyggd nerifrån och upp, och inte toppstyrd av tjänstemännen. På det svarade Paavo Mäkinen från kommissionens representation att initiativ vanligen kommer från medborgarorganisationer eller regeringar, och att EU inte endast fungerar toppstyrt.

På frågan om EU kan påverka att Finland kunde få Karelen tillbaka svarade Europaparlamentariker Ville Itälä att det kan EU inte.

Medborgarforumet var en fortsättning på ”Medborgarrådet i Finland”, som medborgarorganisationer arrangerade i mars för ett år sedan i Tammerfors. Liknande samråd – European Citizens´ Consultations eller ECC – hölls i alla EU-länder i fjol. Medborgarforumet i Helsingfors arrangerades av Europainformationen i Nyland, Svenska Studiecentralen och Europeiska kommissionen.

Din röst i Europa

Debate Europe

Om medborgarrådet våren 2007

European Citizens’ Consultations

 

Text: Regioninformatör Hanna Päivärinta, Europainformationen i Nyland
Foto: EU-rådgivare Veli-Matti Hurtig, Europainformationen i Nyland