Nyheter 23.5.2008

EU:s utrikes-, försvars- och utvecklingsministrar sammanträder i Bryssel

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet
Försvarsministeriet

Pressmeddelande 152/2007
23.5.2008

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 26 och 27 maj. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Alexander Stubb, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och försvarsminister Jyri Häkämies.

Ordförandelandet Slovenien presenterar sitt förslag till agenda för Europeiska rådet den 19 och 20 juni. Europeiska rådet i juni ska behandla genomförandet av Lissabonfördraget, rättsliga och inrikes frågor, höga livsmedelspriser och yttre förbindelser.

Finland anser att det är viktigt att förberedelserna inför genomförandet av Lissabonfördraget framskrider i snabb takt eftersom avsikten är att reformerna ska träda i kraft den 1 januari 2009. Finland stöder därför ordförandens avsikt att fastställa framstegen i det förberedande arbetet. Det är också bra att Europeiska rådet diskuterar de höjda livsmedelsprisernas inverkan på olika politiska sektorer såsom utvecklingspolitik och den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s utrikesministrar diskuterar situationen i Serbien i ljuset av parlaments- och lokalvalet den 11 maj. På agendan står också situationen i Kosovo och EU:s civila krishanteringsinsats EULEX Kosovo.

Rådet diskuterar situationen i Georgien efter parlamentsvalet den 21 maj. Finland redogör vid mötet för sin verksamhet som ordförande i OSSE.

Utrikes- och försvarsministrarna behandlar vid ett gemensamt sammanträde situationen i Afghanistan och barns ställning i väpnade konflikter. Finland stöder en stärkning av EU:s civila krishanteringsinsats i Afghanistan, Eupol. Avsikten är också att anta slutsatser om den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Rådet har för avsikt att ta ställning till den övergripande situationen i Doharundan inom Världshandelsorganisationen och i synnerhet till de nya förhandlingsförslagen i fråga om jordbruk och industrivaror. Avsikten är också att godkänna förhandlingsmandaten för det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, som förberetts under en lång tid. Övriga teman är den europeiska grannskapspolitiken, när det gäller Mellanöstern särskilt situationen i Gaza och Libanon samt Zimbabwe och Somalia.

EU-ländernas försvarsministrar sammanträder i anslutning till rådet. Ministrarna diskuterar EU:s militära insatser i Bosnien och Hercegovina samt Tchad och Centralafrikanska republiken och får en översikt av läget i EU:s insatser som stöder reformer inom säkerhetssektorn i Afrika. De diskuterar också EU:s stridsgrupper och verksamheten vid Europeiska försvarsbyrån. Temat för en arbetslunch är EU:s samarbete med Nato och FN.

Europeiska försvarsbyråns styrelse sammanträder i försvarsministersammansättning i anslutning till rådet. Vid mötet diskuteras bland annat skapandet av en treårig finansieringsram och europeiskt helikoptersamarbete. Styrelsen får dessutom en översikt av hur byråns långsiktiga strategiarbete framskrider inom olika sektorer.

Utvecklingsministrarna diskuterar vid sitt sammanträde snabbare framsteg i strävan att nå millenniemålen utifrån ett meddelande från kommissionen och förbereder EU:s ståndpunkter vid internationella utvecklingskonferenser under resten av året. På agendan står, förutom millenniemålen, biståndseffektivitet, utvecklingsfinansiering, handelsrelaterat bistånd och koherens i utvecklingspolitiken.

På utvecklingsministrarnas agenda står barns rättigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter. EU strävar efter att främja och skydda barnets rättigheter i EU:s yttre åtgärder med alla tillgängliga medel. På dagordningen står också ekonomiska partnerskapsavtal som bygger på Cotonouavtalet, och som EU för närvarande förhandlar om med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Avsikten är att de ekonomiska partnerskapsavtalen ska ersätta de nuvarande handelsarrangemangen.

Andra utvecklingspolitiska teman är kvinnor i väpnade konflikter, den globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria, tryggad livsmedelsförsörjning och situationen i Burma/Myanmar.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180 (allmänna frågor); ambassadrådet Anne Huhtamäki, tfn (09) 1605 6097 (yttre förbindelser) och ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, tfn (09) 1605 6272 (utvecklingspolitik), utrikesministeriet; enhetsdirektör Mari Eteläpää, försvarsministeriet, tfn (09) 1608 8135 (försvarsfrågor)