Nyheter 29.5.2008

EU sai valtuudet aloittaa neuvottelut yhteistyösopimuksesta Venäjän kanssa

Stubb_RupelUtrikesministrarna behandlade även bland annat situationen på Västra Balkan och i Mellanöstern. På bilden samtalar utrikesminister Stubb med ordförandelandet Sloveniens utrikesminister Rupel. Foto: Europeiska kommissionen

EU:s utrikesministrar godkände vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser ett mandat enligt vilket förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal med Ryssland kan inledas. På mötet i Bryssel beslutade man också om agendan för toppmötet i juni och diskuterade bland annat situationen i Kosovo.

Mandatet om att inleda förhandlingar om samarbetsavtalet med Ryssland har tidigare inte kunnat godkännas på grund av Polens och Litauens motstånd. Avsikten är att komma överens om att inleda förhandlingarna vid ett toppmöte mellan EU och Ryssland i slutet av juni. EU eftersträvar ett övergripande grundavtal som definierar de olika sektorerna i samarbetet mellan EU och Ryssland. Samarbetet bygger för närvarande på ett partnerskaps- och samarbetsavtal (PCA) mellan EU och Ryssland som trädde i kraft 1997.

Utrikesministrarna beslutade också om agendan för Europeiska rådets nästa möte. På toppmötet den 19 och 20 juni ska man bland annat behandla genomförandet av Lissabonfördraget, höga livsmedelspriser och yttre förbindelser.

Vidare diskuterade man situationen i Kosovo och EU:s civila krishanteringsinsats EULEX. EU-utrikesministrarna är bekymrade över att EULEX inte håller tidtabellen. Avsikten var att EU skulle överta kontrollen över Kosovo av FN i mitten av juni, men EU-länderna är oeniga om vilka angelägenheter EU ska ta hand om i Kosovo. EULEX försöker nu så småningom inleda verksamheten under sommarens lopp.

EU:s försvarsministrar samlades i samband med rådsmötet och likaså utvecklingsministrarna, som beredde EU:s ståndpunkter inför de internationella utvecklingskonferenserna som ska hållas i slutet av året.

EU:s utrikes-, försvars- och utvecklingsministrar samlades till EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser 26–27 maj 2008. Finland representerades vid mötet av utrikesminister Stubb, utrikeshandels- och utvecklingsminister Väyrynen och försvarsminister Häkämies.

EU inleder förhandlingar om nytt samarbete med Ryssland (Pressmeddelande 180/2008)
The EU’s relations with Russia
Slutsatser (på engelska)