Nyheter 25.6.2008

Pitkän työpäivän päätteeksi EU-maat pääsivät sopuun uusista työaikasäännöistä

Arbetsministrarnas möte i Luxemburg 9.6.2008Arbetsministrarnas möte i Luxemburg 9.6.2008. Arbetsminister Tarja Cronberg och Coreper I-ambassadör Nina Vaskunlahti representerade Finland i ministerrådet. (Källa: Europeiska unionens råd.)

Arbetstidsdirektivet, som stötte på grund även under det finländska ordförandeskapet, välsignades äntligen klockan 01.15 natten mellan måndag och tisdag andra veckan i juni av EU-ländernas arbetsministrar. Samtidigt godkändes ett direktiv om villkor för bemanningsföretagspersonal, där förhandlingarna pågått i nästan sex år.

Ministrarna fattade sitt beslut med kvalificerad majoritet. Spanien, Grekland och Malta röstade emot förslaget, medan några länder lade ned sin röst. Officiellt nådde rådet politiskt samförstånd om direktiven. Den så kallade opt-out-möjligheten var dock fortfarande en tvistefråga.

Den nya arbetstidslagstiftningen är ännu inte slutligt godkänd, utan direktiven ska nu behandlas av Europaparlamentet. Trots allt är den lösning som EU-ländernas representanter nådde ett stort steg framåt, eftersom reformen av arbetstidsdirektiven har behandlats i flera års tid. Det förslag som EU:s råd dvs. EU-ländernas arbetsministrar nu godkänt baserar sig på förslag som lagts fram under de finländska och portugisiska ordförandeskapen.

Flexibilitet i läkarnas arbetstider

Strumpfabrik i PortugalAvsikten med arbetstidsdirektivet och direktivet om anställda i bemanningsföretag ska förbättra arbetstagarnas rättigheter i EU. Bilden är från en strumpfabrik i Portugal. (Källa: Europeiska unionens råd)

Arbetstidsdirektivet är av betydelse för EU:s arbetslagstiftning. Det begränsar alltför långa arbetsveckor och fastställer minimitider för viloperioder.

Reformen av arbetstidslagstiftningen är särskilt viktigt för läkarnas arbetstider. De flesta EU-länder har hittills ordnat läkarnas jourtider på ett sätt som strider mot EG-domstolens uppfattning. 23 medlemsländer har hela tiden brutit mot lagstiftningen. Om man hade följt EG-domstolens riktlinjer skulle det ha betytt extra kostnader och läkarbrist. Finland och flera andra medlemsländer ansåg att direktivet borde bli mera flexibelt.

Enligt det godkända förslaget kan jourtiden i fortsättningen delas in i aktiv och inaktiv jourtid. Aktiv jourtid räknas som arbetstid.

Inaktiv jourtid behöver inte räknas som vilotid och den kan räknas som arbetstid om den nationella lagstiftningen och arbetsmarknadssystemet tillåter det.

Maxtaket för arbetstid är 48 timmar per vecka, men maximiarbetstiden på 48 timmar kan överskridas med opt-out-systemet.

Detta så kallade opt-out-system var den mest omtvistade frågan i direktivförslaget. Nu godkände EU-länderna en opt-out-begränsning. Opt-out-systemet ger arbetsgivaren och enskilda arbetstagare möjlighet att komma överens om att bestämmelserna om maxtaket för veckoarbetstiden inte tillämpas. Genom möjligheten till opt-out kan veckoarbetstiden vara 60 timmar om de nationella reglerna tillåter det. I Finland tillåter arbetstidslagen inte detta.

Bemanningsföretagspersonal får utökade rättigheter

Spidla_CotmanSloveniens arbetsminister Marjeta Cotman, som representerar EU:s ordförandeland, och kommissionär Vladimir Spidla håller presskonferens i Luxemburg. (Källa: Europeiska unionens råd.)

Med anledning av att direktiven godkändes kan EU:s ordförandeland Slovenien fästa en fjäder i hatten, eller till och med två. Förutom arbetstidsdirektivet godkände rådet också ett direktiv om anställda i bemanningsföretag. Därmed förbättras dessa anställdas ställning så att de ska behandlas lika som den ordinarie personalen i det inhyrande företaget.

Med stöd av kollektivavtal eller nationell lagstiftning kan man komma överens om avvikelser från direktivet, men endast på vissa villkor.

Inhyrd arbetskraft måste få utnyttja tjänster som företaget erbjuder, såsom måltidstjänster och transporter. Inhyrda anställda måste också få information om lediga arbetsplatser i det inhyrande företaget.

Direktivet om bemanningsföretagspersonal kommer att påverka många européer eftersom bemanningsföretagen i EU uppskattningsvis har cirka åtta miljoner anställda.

Ytterligare information:

Arbetstidsdirektivet

Förslag till direktiv om anställda i bemanningsföretag

Text: Regioninformatören Kanerva Kuisma, Europainformationen i Satakunta