Nyheter 27.6.2008

Eurobarometri: suomalaisten mielipiteet EU:sta ennallaan

Europadagen 9.5.2006Enligt opinionsundersökningen Eurobarometern som publicerades tisdagen den 24 juni 2008 är finländarnas åsikter om EU-medlemskapet och dess fördelar i det närmaste oförändrade. Av de finländska svarandena ansåg 44 % att EU-medlemskapet är en positiv sak, 20 % ansåg det vara en dålig sak och 35 % var neutrala i frågan.

Finland placerar sig på sjätte sista plats när det gäller inställningen till EU-medlemskapet. Ännu mindre understöd får EU-medlemskapet i Italien (39 %), Österrike, Ungern, UK och Lettland (29 %). Det positivaste opinionsstödet finns i Nederländerna (75 %), Irland och Luxemburg (73 %).

När det gäller fördelarna med EU-medlemskapet anser 51 % av finländarna att Finland har dragit nytta av medlemskapet, medan 41 % anser att medlemskapet inte gett några fördelar.

Av irländarna, som röstade emot Lissabonfördraget, ansåg 82 % att Irland vunnit på medlemskapet. Enligt Eurobarometern hör Irland till de allra EU-positivaste länderna.

I en majoritet av medlemsländerna anser man att EU-medlemskapet har medfört mer fördelar än nackdelar. De enda undantagen är Ungern (52 %) och UK (50 %), där man inte ser några fördelar med medlemskapet, samt Österrike, där man anser att det finns fler dåliga än goda sidor med medlemskapet.

Européerna litar mer på EU än på de nationella institutionerna. Exakt hälften av européerna litar på EU-institutionerna, medan endast en tredjedel litar på det nationella parlamentet (34 %) och den nationella regeringen (32 %). Finländarna avviker från denna trend och litar mer på riksdagen (66 %) och regeringen (61 %) än på Europeiska unionen (52 %). I flera länder är förtroendet för det nationella parlamentet synnerligen lågt, som exempel kan tas Bulgarien, Lettland och Litauen (12 %).

Finländarnas förtroende för de viktigaste EU-institutionerna är oförändrat. 55 % av finländarna förhåller sig positivt till kommissionen och 54 % till Europaparlamentet. I hela EU är medeltalet för förtroendet för kommissionen 47 % och medeltalet för förtroendet för Europaparlamentet 52 %.

I Eurobarometern frågade man dessutom om EU-medborgarnas bekymmer, globaliseringen, värden och klimatförändringen.

Hela Eurobarometern finns på adressen:

Eurobarometer 69 – Public opinion in the European Union. First results (på engelska)