Nyheter 2.7.2008

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

uimaranta Europeiska kommissionen är tillfreds med kvaliteten på badvattnet i Finland. Foto: Helsingfors stad/Juhani Seppovaara

Den rapport om badvattnet som kommissionen lade fram i juni visar att nästan alla badstränder i Finland uppfyllde EU:s normer under 2007. Likaså var kvaliteten på badplatserna inom hela EU god och nästan alla stränder uppfyllde hygiennormerna.

Alla testade badstränder vid den finska kusten uppfyllde de obligatoriska normerna och av de testade stränderna i Insjöfinland uppfyllde 97,3 % de obligatoriska kraven. I Insjöfinland fanns det cirka 80 procent badstränder som iakttog strängare krav och vid kusten endast cirka 60 procent. Läget i Finland är dock på det hela taget gott och badstränderna håller hög kvalitet. Någon betydande förändring i den ena eller andra riktningen kan inte ses jämfört med året innan.

Vid kusten påverkas badsträndernas kvalitet av problemet med blågrönalger, som är ett allvarligt bekymmer när klimatförändringen tilltar. Generellt sett har man lagt märke till att inom hela EU håller badvattnets kvalitet vid kusten på att försämras: antalet stränder som uppfyller normerna har minskat.

Badvattnet i EU är i regel rent

euKommissionen insisterar på att medlemsländerna ska angripa föroreningsproblemen i stället för att stryka nedsmutsade stränder från de officiella förteckningarna. Foto: Europeiska kommissionen

De flesta badstränder inom EU uppfyller de kvalitativa normer som ställs på dem. I fjol testades totalt cirka 21 000 stränder, varav en del dock måste strykas från listan över nationella badstränder som uppfyller badvattendirektivet. Antalet var emellertid mindre än tidigare, endast 143 stränder ströks från listan.

Totalt cirka 95 procent av havsbadplatserna och 89 procent av sötvattenbadplatserna uppfyller kraven i badvattendirektivet. Avsikten med direktivet är att förhindra att vattnet förorenas och informera medborgarna om eventuella försämringar i badvattnets kvalitet.

Direktivet ålägger medlemsländerna att testa sina största badstränder och att årligen rapportera till kommissionen om badvattnets kvalitet och badsäsongens längd. Badvattnets kvalitet kontrolleras med hjälp av fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Under 2006 antogs ny badvattenlagstiftning för att uppnå överensstämmelse med annan vattenrelaterad EU-lagstiftning. Medlemsstaterna var tvungna att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning senast i mars 2008, men behöver inte genomföra direktivet fullständigt förrän 2015.

Mer information:

Kommissionens badvattenrapport (på engelska)

Kommissionens pressmeddelande om rapporten

Badvattendirektivet

Rapport om badvattnet i Finland (på engelska)

Folkhälsoinstitutets webbsida om badvattnet (på finska)