Nyheter 8.7.2008

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat

Valencia, SpanienEnligt EU:s färska kohesionsrapport har stödområdena bland annat gagnats av byggnadsbranschens kraftiga tillväxt. (Bild: Europeiska kommissionen)

Enligt EU:s färska kohesionsrapport har stödområdena främst gagnats av att tre branscher har vuxit kraftigt; byggnadsbranschen, finans- och affärslivstjänsterna samt handeln, trafiken och kommunikationen. Inkomst- och sysselsättningsklyftorna mellan de olika regionerna i EU har krympt på senare år eftersom de fattigaste områdenas tillväxt har skett speciellt snabbt. Under åren 2000-2005 har de fattigaste EU-ländernas BNP per capita ökat 50 % snabbare än på andra håll inom unionen, och arbetslöshetsgraden sjunkit med tre procentenheter. Strukturomvandlingen fortsätter och arbetskraften övergår från jordbruket till servicesektorn.

De högt utbildades andel av EU:s 25-64 åriga befolkning utgör mindre än en fjärdedel. Av dem är en stor del bosatt i städer eller i städernas näromgivning, och i de mindre utvecklade regionerna kan det råda brist på personer som arbetar med informationsfrågor vilket bromsar upp utvecklingen. I EU används bara 1,2 procent av bruttonationalprodukten till hög utbildning, vilket är mycket mindre än i USA (2,9 procent av BNP). Enligt rapporten släpar EU efter USA också när det gäller investering i forskning och utveckling.

EU:s femte kohesionsrapport är resultatet av Bryssels kohesionsforum och offentliga samråd

Forumet om sammanhållning 27.-28.9.2007 i BrysselEU:s femte kohesionsrapport och det offentliga samråd som föregick den anger riktlinjerna för följande budgetperiod. (Bild: Europeiska kommissionen)

EU:s femte kohesionsrapport och resultaten från det offentliga samråd som utgjorde grunden för den, offentliggjordes den 18 juni. Det offentliga samrådet inleddes 27-28 september 2007 i samband med kohesionsforumet i Bryssel. Målet var att ange riktlinjer för den regionalpolitik som EU bedriver under nästa budgetperiod, det vill säga efter år 2013.

Parter som deltar i offentliga samråd är medlemsstater, regioner, städer, EU-organ, affärslivets och arbetsmarknaders representanter, medborgarorganisationer, universitet och medborgare. Medborgarna kunde föra fram sina åsikter via Europeiska kommissionens webbsidor.

De som svarade på åhörandet var starkt av den åsikten att det också efter år 2013 kommer att behövas ambitiös kohesionspolitik. Man borde särskilt koncentrera sig på innovationsverksamhet, utbildning, stöd av små och medelstora företag, infrastruktur som omfattar hela EU samt bekämpning av klimatförändringen.

EU:s regionalpolitik säkrar jämn utveckling i medlemsstater och regioner

Med europeiska unionens regional- och strukturpolitik (kohesionspolitik) minskar man på utvecklingsskillnaderna mellan regionerna. Syftet med den kohesionsfond som inrättades år 1992 är att bistå länder som befinner sig i en svagare ställning genom att stödja sysselsättning, finansiera infrastrukturprojekt och utjämna klyftorna i levnadsstandard.

Kohesionsfonden finansierar investeringsprogram för vilkas administration nationella och regionala myndigheter direkt ansvarar, i samarbete med EU. Närmare 36 procent (347 miljarder euro) av EU:s budget för perioden 2007-2013 har anslagits för kohesionspolitiken

Mera information:

Rapporten ”Fifth progress report on economic and social cohesion” finns att läsa på engelska på Europeiska kommissionens webbsidor

Offentligt samråd visar på starkt stöd för ambitiös kohesionspolitik efter år 2013, Pressmeddelande 18.6.2008 i EU’s webportal

”EU:s regional- och strukturpolitik samt Finlands strukturfondsstrategi”, arbets- och näringsministeriets webbsidor