Nyheter 8.7.2008

Talan mot Finland i ett ärende gällande flyktingar

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 204/2008
7.7.2008

Måndagen den 7 juli har Finland mottagit en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland. Talan gäller genomförandet av direktiv 2004/83/EGl. Direktivet gäller miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt dessa personers rättsliga ställning och innehållet i det beviljade skyddet. I sin talan anser kommissionen att Finland inte har genomfört direktivet inom utsatt tid. Sista datumet för direktivets genomförande var den 10 oktober 2006.

Kommissionen har gett Finland en formell underrättelse den 27 november 2006 och ett motiverat yttrande den 29 juni 2007. Genom den talan som nu blivit anhängig för kommissionen ärendet till Europeiska gemenskapernas domstol. Finland ska tillställa domstolen sitt genmäle senast den 18 augusti 2008.

Ytterligare information: enhetschef Alice Guimaraes-Purokoski, EU-domstolsärenden, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5714