Nyheter 11.7.2008

Avoimuutta lobbaukseen

Europeiska kommissionenBakgrunden till registret är det europeiska öppenhetsinitiativet vars syfte är att skapa klarhet i EU:s ansvarsfördelning och informera om användningen av EU-medlen. Foto: Europeiska kommissionen

Kommissionen har inrättat ett register för organisationer som bevakar sina intressen inom EU-politikens planering och beslutsfattande. Det fanns ett stort behov av registret, som inrättades den 23 juni 2008, eftersom man från väldigt många håll vill driva egna intressen i regelverkets beredningsskeden.

Europeiska kommissionen är det enda EU-organet som har rätt att föreslå nya författningar. Av tusentals representanter för olika organisationer får kommissionens tjänstemän dagligen ta emot brev, åsikter, ståndpunkter och meddelanden om evenemang med vilkas hjälp man försöker garantera att de egna intressena verkställs.

Det är frivilligt för intressebevakarna att registrera sig. När de gör det undertecknar de regler för tillvägagångssättet som gäller vid umgänget med kommissionens tjänstemän. Registret innehåller information om intressebevakarorganisationerna och de verksamhetsområden och mål som de representerar. Man måste också uppge hur verksamheten finansieras, vilket uppdagar aktörer i bakgrunden. Alla uppgifter är offentliga.

Registret leder till mera öppenhet och demokrati

Europeiska kommissionenRegistret erbjuder intressegrupperna e-postservice med information om kommissionens offentliga samråd. Foto: Europeiska kommissionen

Intressebevakning eller lobbning är en viktig del av det demokratiska systemet för det är med lobbningens hjälp som beslutsfattarna kan bedöma hur besluten påverkar olika delar av samhället och befolkningen. Avsikten med det nya registret är att utöka öppenheten inom intressebevakningen, vilket intressebevakarna själva också anser att är en förnuftig reform.

Med reglerna för tillvägagångssättet ser man till att alla intressegrupper följer samma regler och att samma objektiva förfaranden och konsekvenser gällande övervakning och verkställande tillämpas på dem alla.

Med hjälp av insyn i intressebevakningen vill man skapa större förtroende för EU-beslutsfattandet hos medborgarna. Under de senaste åren har parlamentet och kommissionen strävat efter att balansera medlen för EU-lobbning genom att bevilja ekonomiskt stöd för bevakning av det allmänna intresset när beslut tas.

Det europeiska parlamentet har redan ett eget register som används när passersedlar till parlamentets utrymmen beviljas, för att intresseorganisationer ska kunna träffa europarlamentariker, assistenter och tjänstemän samt delta i konferenser. Enligt kommissionens vide ordförande Siim Kallas finns det ungefär 2600 intressebevakargrupper i Bryssel och av dem är en del PR- och konsultbyråer som har specialiserat sig på lobbning. Målet är att parlamentet och rådet i framtiden ska ha ett gemensamt register.

Närmare upplysningar:

Registret över intresseorganisationer

Europeiska öppenhetsinitiativet (kommissionen)

Bryssel – lobbningens labyrint

Lobbningens historia i EU (på engelska)

Påverka EU:s politik