Nyheter 25.7.2008

Talan mot Finland i ett ärende gällande genomförande av miljöansvarsdirektivet

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 214/2008
25.7.2008

Torsdagen den 24 juli mottog Finland en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland. Talan gäller genomförandet av direktiv 2004/35/EG. Direktivet gäller ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. I sin talan anser kommissionen att Finland inte har genomfört direktivet inom utsatt tid. Sista datumet för direktivets genomförande var den 30 april 2007.

Kommissionen har gett Finland en formell underrättelse den 1 juni 2007 och ett motiverat yttrande den 1 februari 2008. Genom den talan som nu blivit anhängig för kommissionen ärendet till Europeiska gemenskapernas domstol. Finland ska tillställa domstolen sitt genmäle senast den 3 september.

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Joni Heliskoski, tfn (09) 1605 5709, och lagstiftningssekreterare Jarno Virta, tfn (09) 1605 5712, utrikesministeriet