Nyheter 11.8.2008

EU-komissaareja huolestuttaa inflaation kiihtyminen

EU-kommissionärer diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Europa under sitt Finlandsbesök

Foto: EuropainformationenEU-komissionärer Olli Rehn och Joaquín Almunia, tillsammans med Mia-Petra Kumpula-Natri, ordförande för Finland i Europa rf. (Foto: Europainformationen)

Kommissionens ledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, Joaquin Almunia, och utvidgningskommissionären Olli Rehn diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Europa på evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 17 juli 2008.

Under den ekonomiska och monetära unionen EMU:s tioåriga historia har Europeiska unionens medlemsstater huvudsakligen haft en stabil ekonomi, låg räntenivå och låg inflation. Men nu har utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Europa försämrats. Det gångna året har naggat grunderna för en stabil ekonomisk utveckling i kanten. Kreditkrisen i Förenta staterna orsakade en omfattande störning på finansmarknaden. Oljepriset har i det närmaste fyrdubblats och inflationen galopperar. Prisstegringen syns i medborgarnas portmonnäer.

För Europeiska unionens medlemsstater innebär situationen en utmaning, eftersom de negativa incitamenten i huvudsak kommer från områden utanför Europa. EU-kommissionärerna anser att den största orsaken till prisstegringen är den ökande konsumtionen i tillväxtekonomierna och råvarubehovet.

– Europeiska unionen hjälper sina medlemsstater att hitta gemensamma lösningar. Ensam vore det svårt att lösa problemen, framhöll Joaquin Almunia, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor.

Europeiska centralbanken spelar en central roll vid stävjandet av inflationen

Europeiska centralbankens ECB:s penning- och räntepolitik är ett sätt att svara på prisstegringen. ECB-rådet som består av ECB:s direktionsledamöter och cheferna för de nationella centralbankerna i euroområdet reglerar den utestående penningmängden genom att höja eller sänka eurosystemets styrräntor.

När det gäller utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Europa är EU-kommissionärerna särskilt bekymrade över inflationen.

– Inflationen har tilltagit, men den är ännu inte okontrollerbar. Om så sker betalas priset av medborgarna, konstaterade utvidgningskommissionär Olli Rehn.

Rehn anser att det är viktigt att inflationen stävjas genom ECB:s räntevapen. Men om räntorna höjs alltför mycket blir resultatet en långsammare ekonomisk tillväxt.

– Det ekonomiska läget i medlemsstaterna varierar och därför är räntevapnet en besvärlig metod. Till exempel i Spanien, som håller på att hämta sig efter en lågkonjunktur vore det viktigt att sänka räntorna för att stimulera ekonomin, medan ekonomisk stabilitet och en stävjad inflation är viktigare för Finland och exempelvis Tyskland, sade Rehn.

Joaquin Almunia framhöll att Europeiska centralbanken har gjort ett rätt så bra arbete.

– Utan centralbankens åtgärder skulle inflationen vara ännu högre. Och när det gäller ekonomin i EU:s medlemsstater gagnar kommissionens övervakning dem, fortsatte Almunia.

Finlands Bank påverkar euroområdets ränte- och penningpolitik som medlem av europeiska centralbankssystemet och eurosystemet. Därtill räknade utvidgningskommissionär Rehn upp de medel som finska staten har till förfogande för att påverka den ekonomiska utvecklingen, nämligen skattelättnader, där beloppen och tidpunkten är avgörande, nedskärningar inom den offentliga förvaltningen och måttliga löneförhöjningar.

Rehn ansåg även att genomförandet av den reform av energipolitiken som Europeiska kommissionen lagt fram är viktig för den ekonomiska utvecklingen i Europa.

Kriterierna för utvidgningen av euroområdet oförändrade

Foto: EuropainformationenPublik i Björneborg 17.7.2008. (Foto: Europainformationen)

På en fråga om kriterierna för införandet av euron borde lättas upp när utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Europa försvagas, svarade Joaquin Almunia, som i kommissionen ansvarar för de ekonomiska och monetära frågorna, att han inte kan ändra kriterierna eftersom dessa är fastslagna i Maastricht- och Amsterdamfördragen. Nya medlemsstater kan införa euron först när de uppfyller kriterierna för prisstabilitet, sunda offentliga finanser, stabila växelkurser och räntesatserna på lång sikt. De stater som i dag ingår i euroområdet måste också när det gick med i euroområdet uppfylla samma villkor.

När Slovenien gick med i euroområdet 2007 godkändes inte Litauen, eftersom landet inte på ett hållbart sätt uppfyllde inflationskriteriet. Kommissionär Almunia sade att beslutet var riktigt eftersom inflationen i Litauen idag är närmare 9 %.

Han framhöll att kommissionen inte påskyndar en utvidgning av euroområdet, utan utvidgningen sker i egen takt. Slovakien kommer att införa euron vid inledningen av 2009. Tjeckien och Polen uppfyller också i det närmaste konvergenskriterierna.

Instabiliteten på den internationella valutamarknaden är den största riskfaktorn för Europas ekonomi

Under de senaste åren har eurons förstärkning gentemot dollarn ofta varit på tapeten. Joaquin Almunia anser att den starka euron är till både nytta och skada.

– Vi betalar mindre för oljan där handeln sker i dollar, men den dyra euron är till besvär för exporten, konstaterade Almunia.

Ute i världen anses euron vara en oberoende och säker valuta. Trots att det endast gått några år sedan euron infördes är den idag världens näst viktigaste valuta efter dollarn.

Om dollarn plötsligt försvagades skulle det enligt kommissionär Almunias mening leda till en farlig situation. Det är viktigt att Förenta staterna har en stabil valuta. Likaså har den kinesiska valutan yuanens betydelse ökat.

– Instabiliteten på den internationella valutamarknaden är den största riskfaktorn för Europas ekonomi, påpekade Almunia.

Det behövs samordning på global nivå för att avvärja plötsliga fluktuationer i växelkurserna. Vid Internationella valutafonden IMF:s multilaterala förhandlingar fokuserar man på att bevara stabiliteten på valutamarknaden.

Text och foto: Regioninformatör Emilia Anttila, Europainformationen i Mellersta Finland