Nyheter 29.8.2008

Finland önskar en enig syn inom EU på krisen i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 241/2008
29.8.2008

Krisen i Georgien diskuterades fredagen den 29 augusti vid ett gemensamt möte för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott samt i EU-ministerutskottet. Ärendet behandlas vid Europeiska rådets extra möte den 1 september i Bryssel.

Enligt Finlands syn är militära maktmedel något som inte bör höra till ett lands utrikespolitik. Det är de gemensamt överenskomna internationella principerna för umgänge som ska gälla. Inget land kan ha en intressesfär som sträcker sig till andra länder.

Finlands utgångspunkt är respekten för Georgiens självständighet, självbestämmanderätt och territoriella integritet. Finland kan således inte godkänna Rysslands erkännande av Abchaziens och Sydossetiens självständighet.

Finland anser det nödvändigt att avtalet om eldupphör iakttas fullt ut. Likaså bör man sträva efter att snabbt inleda internationella förhandlingar om området.

Det är viktigt att Europeiska unionen finner en gemensam linje i sitt förhållningssätt till Ryssland. Finland förhåller sig negativt till sanktioner mot Ryssland. Ett sådant förfarande skulle leda till en spiral av motåtgärder, som det är svårt att ta sig ur.

Enligt Finland bör EU utveckla och fördjupa sina relationer med Georgien och de andra östliga grannarna, särskilt Ukraina. En snabbt ökad närvaro från unionens sida är ett viktigt budskap till Georgien om stöd. Unionen bör diskutera mer omfattande insatser för en stabilisering av läget i hela Kaukasien och också för återuppbyggnaden.

Europeiska unionen deltar i förbättrandet av det humanitära läget i Georgien med 6 miljoner euro, och medlemsstaterna har lovat 10 miljoner euro utöver detta. Finland har lovat ge humanitärt bistånd om högst en miljon euro. Finland understöder avsikten att arrangera ett biståndsmöte under ledning av unionen för att stödja återuppbyggnaden av Georgien.

Det krävs enligt Finlands åsikt en internationell fredsbevarande FN-insats för att stabilisera läget i Georgien.

EU-ministerutskottets promemoria

Utvecklandet av samarbetet kring en sjö- och luftlägesbild

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade dessutom vid sitt möte utvecklandet av samarbetet kring en internationell sjö- och luftlägesbild i anslutning till Finlands territorialövervakning.

Finland strävar efter ett initiativrikt agerande och ett aktivt deltagande i de pågående internationella utvecklingsprojekten som gäller sjöövervakning. I anslutning till detta strävar Finland efter att i samarbete med Sverige utöka det bilaterala utbytessamarbetet gällande sjölägesbilden till att breddas till ett multinationellt utbytessamarbete om sjölägesbilden för Östersjön.

Finland deltar också i det nordiska luftlägessamarbetet inom ramen för arrangemanget Air Situation Data Exchange (ASDE) som är under beredning och som Nato erbjuder fredspartnerskapsländerna. En anslutning till ASDE-arrangemanget skulle möjliggöra ett utbytessamarbete i fråga om luftlägesbilden över de nordiska länderna och Östersjöområdet, vilket skulle förbättra flygsäkerheten inom området och garantera Finland en internationellt kompatibel och tillräckligt långsiktig lösning för en fortsatt utveckling av detta arbete.

Finland önskar att samtliga Östersjöstater deltar i dessa samarbetsarrangemang.

Mötet behandlade även Finlands nationella handlingsprogram för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution nr 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet”. Målet med resolutionen och det nationella handlingsprogrammet är att stärka kvinnornas andel och beslutsmakt vid konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande och stabiliseringen av samhället efter konflikter. Handlingsprogrammet stärker Finlands åtgärder för att främja målen i resolutionen ytterligare.

Ytterligare information: Georgien: avdelningschef Pilvi-Sisko Vierros, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5032 och statssekreteraren för EU-ärenden Kare Halonen, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180, och territorialövervakning: äldre avdelningsstabsofficer Kari Aapro, försvarsministeriet, tfn (09) 1608 8143 och resolution 1325: enhetschef Sofie From, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6551