Nyheter 3.9.2008

Förslag till avgörande i ett ärende gällande uppsägning i samband med överlåtelse av rörelse

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 247/2008
3.9.2008

Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 4 september sitt förslag till avgörande i ett ärende gällande en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om högsta domstolens (HD) begäran om förhandsavgörande som gäller tillämpningen av direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.

Det är fråga om tolkningen av direktivet i en situation där den nya arbetsgivaren efter överlåtelsen har meddelat arbetstagaren att arbetsgivaren tillämpar ett nytt bindande kollektivavtal i stället för det avtal man tillämpat tidigare, och arbetstagaren själv har sagt upp sig p.g.a. att anställningsvillkoren försämrats till följd av detta. Enligt artikel 4.2 i direktivet ska arbetsgivaren anses ansvarig för att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphörde om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen medför en väsentlig förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren.

Högsta domstolen vill för det första få klarhet i om direktivets bestämmelser ska tolkas så att arbetsgivarens ansvar i en sådan situation som beskrivs i förhandsavgörandet motsvarar arbetsgivarens ansvar vid olaga uppsägning av ett anställningsförhållande. Om svaret på den första frågan är nekande vill HD för det andra veta vad detta ansvar omfattar.

Finlands regering ansåg i den skriftliga förhandlingen i ärendet att den nationella domstolens uppgift i den ovan beskrivna situationen är att definiera arbetsgivarens ansvar på basis av nationell lagstiftning. Om det inte förekommit något brott mot nationell rätt eller gemenskapsrätten kan man inte med beaktande av arbetsgivarens ansvar jämställa ifrågavarande förfarande med olaga hävning av ett anställningsförhållande. Finland ansåg också att direktivet om överlåtelse av rörelse inte ska tolkas så att hänvisningen till arbetsgivarens ansvar innebär endast skadeståndsansvar. Arbetsgivarens ansvar i fråga om hävning av anställningsförhållande har betydelse bl.a. med tanke på arbetstagarens rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan läsas på EG-domstolens webbplats. Förslagen till avgörande kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-396/07.

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Alice Guimaraes-Purokoski, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5714