Nyheter 10.9.2008

Generaladvokatens förslag till avgörande i ett ärende gällande tolkningen av direktivet om förbränning av avfall

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 260/2008
10.9.2008

Torsdagen den 11 september ger generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Juliane Kokott sitt förslag till avgörande i ett ärende som gäller en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande i ett mål som gäller tolkningen av direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall.

HFD frågar i sin begäran om förhandsavgörande om direktivet om förbränning av avfall och särskilt de snäva utsläppstaken i direktivet kan tillämpas på sådan verksamhet i vilken gas som framställs av fast avfall i ett gasverk renas och sedan leds till ett kraftverk för förbränning.

Finland har ansett att direktivet om förbränning av avfall inte kan tillämpas på förbränning av avfall i gasform. En förgasningsanläggning i vilken man genom pyrolys framställer gas av avfall, är inte enbart en förbränningsanläggning i den mening som avses i direktivet, om de ämnen som uppkommer genom förgasning inte förbränns efter förgasningsprocessen. Ifall det förekommer förbränning av sådana ämnen, betraktas förgasningsanläggningen som en förbränningsanläggning.

Förbränning av produktgas som framställts i en förgasningsanläggning av fast avfall och som renats efter förgasningsprocessen är inte sådan samförbränning av avfall som avses i direktivet om förbränning av avfall. I en sådan situation kan gasen inte anses vara sådant avfall som avses i direktivet, varvid direktivet inte bör tillämpas.

Om det däremot är fråga om gas som framställts genom avfall, och som inte har renats på det sätt som det framställs i begäran om förhandsavgörande måste frågan bedömas på annat sätt. Även det faktum har betydelse, att man med den renade produktgasen som man redogör för i förhandsbegäran ersätter användningen av fossila bränslen, och att kraftverkets utsläpp per producerad energienhet är mindre då man använder produktgas än då andra bränslen används.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den ska avge domen. EG-domstolens dom kommer att avkunnas vid ett senare tillfälle.

Domarna och generaladvokatens förslag till avgörande kan läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-317/07.

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Alice Guimaraes-Purokoski, tfn (09) 1605 5714, och lagstiftningssekreterare Laura Luikku, tfn (09) 1605 5716, utrikesministeriet