Nyheter 12.9.2008

Finland ratificerar Lissabonfördraget

Pressmeddelande 328/2008
11.9.2008

Statsrådet föreslog torsdagen den 11 september att republikens president ratificerar Lissabonfördraget och fastställer lagen om sättande i kraft av fördraget. Avsikten är att republikens president ska fatta beslut i ärendet fredagen den 12 september.

Riksdagen antog för sin del fördraget den 11 juni.

Behandlingen av Lissabonfördraget vid parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater har slutförts i övriga medlemsstater med undantag för Sverige och Tjeckien. Vid folkomröstningen i Irland i juni röstade man mot fördraget. Av medlemsstaterna har 17 deponerat sina ratifikationsinstrument hos den italienska regeringen.

Lagen om sättande i kraft av Lissabonfördraget behandlas även på Ålands lagting, vars godkännande har begärts för att bestämmelserna i fördraget ska kunna sättas i kraft i landskapet. Lagtingets godkännande är inte en förutsättning för Finlands ratificering.

Statsrådet gjorde följande uttalande i samband med behandlingen av ärendet: ”Diskussioner om Ålands deltagande i behandlingen av EU-ärenden samt om landskapets möjligheter att påverka dem har förts med representanter för landskapet Åland. På basis av diskussionerna bereds ett principbeslut som ska godkännas av statsrådet. Dessutom har man tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en ändring av självstyrelselagen i fråga om landskapets möjlighet att bli hört i EG-domstolen.”

Vidare upplysningar: enhetschef Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet, tfn (09) 160 55715