Nyheter 23.9.2008

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sai tunnustusta

Foto: Europeiska kommissionenEU:s energi- och klimatpaket har fått erkänsla av Internationella energiorganisationen. EU:s åtgärder har inte tidigare granskats som en helhet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Internationella energiorganisationen (IEA) har för första gången gett ut en rapport om EU:s energipolitik. Rapporten ger erkänsla åt EU:s klimat- och energipaket, med vilket EU ska nå de mål som i fjol ställdes upp för bekämpningen av klimatförändringen.

EU:s stats- och regeringschefer kom i mars 2007 överens om ambitiösa mål för att svara på de utmaningar som energiförsörjningen, klimatförändringen och den industriella utvecklingen ställer. EU-länderna förband sig att minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 % fram till 2020, höja energieffektiviteten med 20 % och andelen förnybara energiformer av EU:s energiförbrukning till 20 % under samma tid. Det förslag till klimat- och energipaket som Europeiska kommissionen lade fram 23.1.2008 innehåller praktiska åtgärder för att nå de uppställda procentmålen. Avsikten är att energi- och klimatpaketet ska godkännas före slutet av 2008.

Enligt paketet kan alla utsläppsrätter från elproduktionen – som står för merparten av utsläppen i EU – auktioneras ut när det nya systemet tas i bruk 2013. Förutom att man skapar en fungerande utsläppsmarknad ska alla medlemsstater börja ändra energiförbrukningens struktur. Statliga stöd till miljövården hjälper medlemsstaterna att utveckla en hållbar europeiska klimat- och energipolitik.

IEA rekommenderar enhetligare arbetssätt i förhållande till energileverantörer utanför EU. EU-institutionerna borde ha en mer central roll vid samordningen av energibranschens kontakter med andra länder. Energianvändningen i EU borde effektiveras inom alla ekonomiska sektorer och samtidigt skulle beroendet av utomstående leverantörer minska. IEA rekommenderar också ökad finansiering till forskning inom energisektorn, så att EU:s forskning och utveckling kan svara på de utmaningar som energi- och klimatsektorn ställer.

Förändring i luften – diskussioner om EU:s klimat- och energipolitik inleds i Finland

Internationella klimatförhandlingar, EU:s klimat- och energipaket samt Finlands klimat- och energistrategi på lång sikt kommer att behandlas under en diskussionsserie som inleds den 24 september. Europainformationen arrangerar i höst tillsammans med arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet åtta informations- och diskussionsmöten för att informera om hur man såväl internationellt som i Finland försöker svara på de utmaningar klimatet ställer. Diskussionerna är öppna för alla intresserade. Diskussionsserien fortsätter våren 2009, då ett flertal diskussioner arrangeras på olika håll i Finland.

Mer information:

Förändringar i luften – en serie öppna diskussionsmöten om EU:s klimat- och energipolitik

Europainformationen: EU:s klimat- och energipaket

IEA Energy Policies Review: The European Union 2008

Kampen mot klimatförändringen ger ökad tillväxt och nya jobb