Nyheter 1.10.2008

Harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset uudistuvat

TeleshoppingKonsumenterna kan köpa varor från andra länder och lita på att det enhetliga konsumentskyddet gäller i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Det nya konsumentskyddsdirektivet ger konsumenterna samma skydd mot otillbörligt förfarande och oärliga försäljare oavsett om de gör sina inköp i närbutiken eller på en utländsk webbplats. Många européer tvekar att köpa varor från ett annat land. De är oroliga för att de inte då har samma konsumentskydd som i sitt eget land.

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ersätter ländernas olika bestämmelser genom att en gemensam lagstiftning införs. Samtidigt förenklar det processen enligt vilken ”otillbörliga affärsmetoder” definieras. Också försäljarna drar nytta av att det finns ett enda regelverk i Europa i stället för olika bestämmelser i 27 länder. Förenhetligandet ökar rättssäkerheten och minskar kostnaderna för rättsprocesser. Med hjälp av direktivet vill man slippa hinder som begränsar utvecklingen av EU:s inre marknad. I praktiken fungerar direktivet till exempel så här:

Falska påståenden
Herr Vinci får direktreklam från ett företag i ett annat land, som säljer en produkt som ska få hans hår att växa ut igen inom tre veckor. Enligt reklamen är produkten ”prövad och testad”. Men den fungerar inte.

I direktivet behandlas uttryckligen företag som gör falska påståenden om en produkts effekt. En försäljare som gör ett påstående om en produkts effekt måste kunna belägga det, oavsett var i EU näringsidkaren är etablerad.

Aggressiva affärsmetoder
Herr och fru Rosenow är på semester utomlands. De fick en skraplott, enligt vilken de hade vunnit ett pris och gick med på att åka med näringsidkaren för att hämta priset. De kördes till en avlägsen byggnad och hade inga möjligheter att ta sig tillbaka till staden där de bodde. De utsattes för en lång presentation om en semesterklubb och tvingades betala en handpenning varefter de kördes tillbaka till sin våning.

Det existerande direktivet om time share-lägenheter skyddar i första hand konsumenter som köper en andel på tidsdelningsbasis, men de omfattar inte ”semesterklubbar”. Enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder är denna metod aggressiv, och därför otillbörlig, även om herr och fru Rosenow inte gav efter och betalade.

EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder genomförs i Finland i början av oktober

Foto: Europeiska kommissionenKonsumentskyddslagen i Finland ändras i början av oktober så att den motsvarar direktivets krav. Ändringarna motsvarar den gällande konsumentskyddslagens bestämmelser, men är mer detaljerade. Otillbörligt förfarande förbjuds förutom vid marknadsföring även vid kundrelationer i vidare bemärkelse, till exempel vid behandlingen av kundklagomål. (Foto: Europeiska kommissionen)

Bestämmelserna som gäller förbud mot att lämna konsumenten osanna och vilseledande uppgifter och förbud mot att försumma att ge konsumenten väsentliga uppgifter har preciserats i lagen. Till konsumentskyddslagen har fogats detaljerade bestämmelser om när en metod vid marknadsföring eller kundrelationer anses otillbörlig. Det är också förbjudet att använda aggressiva metoder vid marknadsföring eller kundrelationer.

Det är medlemsländernas ansvar att genomföra direktivet på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna får inte gå längre än skyddsnivån som anges i direktivet, eftersom det minskar den nytta man eftersträvar med gemensamma bestämmelser för den inre marknaden. Europeiska kommissionen kommer att kontrollera att de nationella åtgärderna för genomförandet följer direktivet. Att kontrollera efterlevnaden i praktiken förblir en uppgift för nationella myndigheter för konsumentskydd och domstolar.

Mer information:

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder – broschyr på svenska

Direktiv om otillbörliga affärsmetoder

Justitieministeriets pressmeddelande: Bestämmelserna om marknadsföring förnyas