Nyheter 17.10.2008

Huippukokouksessa sovittiin ilmastotavoitteista ja talouskriisin rauhoittamisen keinoista

Foto: Europeiska unionens rådFinland driver på en särbehandling av energiintensiv industri för att bevara konkurrenskraften för industrin i EU och för att produktionen inte ska flytta till länder med anspråkslösare klimatmål än EU:s. Ur Finlands synvinkel är skogsindustrin och stålindustrin särskilt viktiga branscher. (Foto: Europeiska unionens råd)

Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 oktober fokuserade speciellt på två teman, krisen på finansmarknaden och EU:s klimat- och energipaket. Dessa teman kopplades också ihop. På grund av finanskrisen förhåller sig vissa medlemsländer tvivlande till om man kan hålla fast vid de överenskomna klimatmålen.

Medlemsländerna var eniga om att bankerna ska stödas, att kontrollen av penningmarknaden ska ökas och om en ökad öppenhet i finansinstitutens verksamhet. Stats- och regeringscheferna betonade vikten av den handlingsplan som euroländerna antog den 12 oktober i Paris och att principerna i planen efterföljs på nationell nivå i samtliga medlemsländer. För att förtroendet för penningmarknaden ska kunna återställas föreslog Europeiska rådet att lönesystemen inom finansbranschen inte medför överdriven risktagning eller inriktning på kortsiktiga mål.

En inofficiell finanskrisenhet inrättas. I krisenheten ingår en representant för EU-ordförandelandet samt kommissionens ordförande, Europeiska centralbankens ordförande och eurogruppens ordförande. Enheten ska utbyta information och informera medlemsländerna och institutionerna. Den nuvarande krisen hinner dock inte längre stävjas genom informationsutbyte.

Europeiska rådet håller fast vid sina ambitiösa åtaganden i fråga om klimat- och energipolitiken. Avsikten är att klimat- och energipaketet ska godkännas i december 2008, och kommissionen och ordförandelandet ska intensifiera sitt samarbete för att detta ska vara möjligt. Några medlemsländer, såsom Polen, Italien och vissa central- och östeuropeiska länder hade uttalat sig om att klimatmålen är för stränga. Finland, Storbritannien och Nederländerna ansåg för sin del att EU ska hålla fast vid sina klimatmål trots finanskrisen. Förhandlingarna om klimat- och energipolitiken fortsätter.

Stats- och regeringscheferna betonade vikten av försörjningstryggheten för energi. För att öka försörjningstryggheten måste man i snabb takt genomföra en inre marknad för el och gas och utveckla energieffektiviteten. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid energiförbindelserna inom Östersjöområdet, eftersom de baltiska ländernas förbindelser med de europeiska energimarknaderna är bristfälliga.

Toppmötet antog en europeisk pakt för invandring och asyl och hörde Irlands premiärministers analys av folkomröstningen om Lissabonfördraget

Foto:Europeiska unionens rådFinland anser det vara viktigt att man i sinom tid når en lösning som gör det möjligt att sätta Lissabonfördraget i kraft. (Foto: Europeiska unionens råd)

Irlands premiärminister presenterade en analys om den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget. Denna fråga kommer att tas upp på nytt vid mötet i december, då man ska dryfta hur man ska göra med Lissabonfördraget 2009.

Kommissionen och rådet ska fortsätta att utvärdera förbindelserna mellan EU och Ryssland inför toppmötet mellan EU och Ryssland som hålls i Nice den 14 november i år. Utvärderingen kommer att beaktas vid de fortsatta förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Ryssland.

Europeiska rådet antog en europeisk pakt för invandring och asyl. Pakten bestämmer unionens gemensamma politik för invandring och asyl. Den gemensamma politiken ska bygga på en god hantering av migrationsströmmarna, inte enbart i mottagarlandets intresse utan också i ursprungslandets och migrantens eget.

Europeiska rådet godkände dessutom sammansättningen av reflektionsgruppen för unionens framtid. Ordförande för reflektionsgruppen är Felipe González Márquez och vice ordförande Vaira Vike-Freiberga och Jorma Ollila.

Mer information:

Europeiska rådet i Bryssel den 15 och 16 oktober 2008. Ordförandeskapets slutsatser

EU enades om ytterligare åtgärder för att få bukt med finanskrisen och fastställde klimatmålen