Nyheter 11.11.2008

Kroatiasta EU-jäsen ehkä jo 2011

Foto: Europeiska kommissionenDet är möjligt att påskynda processen mot ett medlemskap i EU för länderna på västra Balkan under förutsättning att de uppfyller de nödvändiga villkoren. Förhandlingarna med Kroatien har kommit in i slutskedet och landet kan bli EU-medlem 2011. (Foto: Europeiska kommissionen)

Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har officiellt godkänts som kandidatländer, men medlemskapsförhandlingar har inletts endast med Kroatien och Turkiet. Fem andra länder på västra Balkan – Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo – är ”potentiella kandidatländer”.

Europeiska kommissionen publicerade 5 november sin årliga rapport om EU:s utvidgningspolitik. Ett EU-medlemskap förutsätter att ett flertal politiska, rättsliga och ekonomiska villkor uppfylls. Enligt rapporten kan processen mot ett medlemskap i EU för länderna på västra Balkan påskyndas under förutsättning att de uppfyller de villkor som krävs. Potentiella kandidatländer som visar sin beredskap för ett medlemskap kan bli kandidatländer.

Korruption och organiserad brottslighet är de största problemen i kandidatländerna

Foto: Europeiska kommissionenEnligt kommissionär Olli Rehn var Turkiets konstruktiva roll under krisen i Kaukasus ett positivt steg framåt. (Foto: Europeiska kommissionen)

Om Kroatien uppfyller alla villkor kan anslutningsförhandlingarna slutföras inom 2009. Om så sker kan Kroatien ansluta sig till EU 2011. De två övriga medlemskandidaterna måste vänta längre. Även om reformerna för en marknadsekonomi har framskridit bra i dessa länder måste principerna för rättsstaten ännu förstärkas. I nästan alla länder, också i Kroatien, är korruption och organiserad brottslighet de största problemen. Bollen är nu hos Kroatien, landets EU-medlemskap beror på hur det kan fortsätta med reformerna. Kommissionen följer noggrant upp hur villkoren uppfylls.

Kommissionen ger Turkiet erkänsla för insatserna för att främja stabiliteten i Kaukasusregionen under konflikten mellan Georgien och Ryssland i somras. Men Turkiet måste sätta fart på reformerna. Enligt kommissionär Olli Rehn, som ansvarar för utvidgningsfrågorna, har Turkiet en viktig strategisk betydelse för EU.

Det tredje kandidatlandet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, är ännu inte färdigt för förhandlingar. Enligt kommissionens uppskattning har Makedonien gjort stora framsteg när det gäller reformen av rättsväsendet och genomförandet av skyldigheterna enligt stabiliserings- och associeringsavtalet, men korruptionsbekämpningen, reformen av den offentliga förvaltningen och förbättringen av sysselsättningen måste effektiveras.

Fem länder på västra Balkan vill bli officiella kandidatländer

Serbien kan bli ett officiellt kandidatland 2009, om det sker framsteg i de avgörande frågorna, som är rättsstatsprincipen, ekonomiska reformer och samarbetet med FN:s krigsförbrytartribunal. Serbien förutsätts också samarbeta med den internationella domstolen för det f.d. jugoslaviska området.

Också Albanien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina har gjort framsteg, men också i dessa länder är korruptionen och den organiserade brottsligheten fortfarande ett allvarligt problem. Albanien måste se till att parlamentsvalet 2009 förbereds och genomförs på ett korrekt sätt. Montenegro måste satsa på reformen av rättsväsendet. Den politiska spänningen i Bosnien-Hercegovina fördröjer reformerna och äventyrar de resultat som hittills uppnåtts. I Kosovo, som proklamerade sig självständigt från Serbien i februari i år, har man först nu börjat närma sig EU.

Mer information:

Europeiska kommissionens pressmeddelande: 2009: ett viktigt år för västra Balkan

Rapporten Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-2009 (på engelska)