Nyheter 24.11.2008

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

ValtionavustusAnsökan om statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation ska inlämnas senast den 12 december 2008. Foto: Europeiska komission.

Utrikesministeriet ledigförklarar statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2009.

I budgeten för 2009 har det föreslagits att 215 000 euro anvisas för understöden. Dessutom föreslås det att 100 000 euro anvisas för information i samband med val av finländska representanter till Europaparlamentet.

Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Särskilda prioriteringar år 2009 är Europaparlamentsvalet, EU:s klimat- och energipolitik och EU som en del av medborgarnas vardag.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 12 december 2008 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad i besluten om understöden.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet. Blanketter och anvisningar kan också beställas per telefon på nummer (09) 1605 6064.

 Helsingfors den 1 november 2008

Utrikesministeriet