Nyheter 28.11.2008

Dom i ett ärende gällande uppsägning i samband med överlåtelse av rörelse

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 372/2008
27.11.2008

Europeiska gemenskapernas domstol gav torsdagen den 27 november sin dom i ett ärende gällande en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om högsta domstolens (HD) begäran om förhandsavgörande som gäller tillämpningen av direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning av skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.

Det är fråga om tolkningen av direktivet i en situation där den nya arbetsgivaren efter överlåtelsen har meddelat arbetstagaren att arbetsgivaren tillämpar ett nytt bindande kollektivavtal i stället för det avtal man tillämpat tidigare. Arbetstagaren har själv sagt upp sig på grund av att anställningsvillkoren försämrats till följd av detta. Enligt artikel 4.2 i direktivet ska arbetsgivaren anses ansvarig för att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör, om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen kommer att medföra en väsentlig förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren.

Högsta domstolen vill för det första få klarhet i om ovan nämnda direktivs bestämmelser ska tolkas så att arbetsgivarens ansvar i en sådan situation som beskrivs begäran om förhandsavgörande motsvarar arbetsgivarens ansvar vid olaga uppsägning av ett anställningsförhållande. Om svaret på den första frågan är nekande vill HD för det andra veta vad detta ansvar omfattar.

Finlands regering ansåg i den skriftliga förhandlingen i ärendet att den nationella domstolens uppgift i den ovan beskrivna situationen är att definiera arbetsgivarens ansvar på basis av nationell lagstiftning. Om det inte förekommit något brott mot nationell rätt eller gemenskapsrätten kan man inte med beaktande av arbetsgivarens ansvar jämställa nämnda förfarande med olaga hävning av ett anställningsförhållande. Finland ansåg också att direktivet om överlåtelse av rörelse inte ska tolkas så att hänvisningen till arbetsgivarens ansvar innebär endast skadeståndsansvar. Arbetsgivarens ansvar i fråga om hävning av anställningsförhållande har betydelse bl.a. med tanke på arbetstagarens rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer gav den 4 september 2008 sitt förslag till avgörande. Generaladvokaten ansåg att direktiv 2001/23/EG utgör hinder för att man låter arbetsvillkoren i ett kollektivavtal upphöra att gälla vid tidpunkten då avtalets giltighetstid löper ut, om övergången av företaget sker samtidigt som avtalet löper ut och om överlåtelsens parter kringgår lagen. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om lagen kringgåtts. Artikel 4 i direktiv 2001/23/EG medför ett ansvar, som dock ska nyanseras, beroende på om direktivets artikel 3 om iakttagande av kollektivavtal har iakttagits.

Domarna och generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-396/07.

 

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Alice Guimaraes-Purokoski, tfn (09) 1605 5714, och lagstiftningssekreterare Jarno Virta, tfn (09) 1605 5712, utrikesministeriet