Nyheter 1.12.2008

Dom i ett finländskt brottmål

Statsrådets kommunikationsenhet
 

Pressmeddelande 376/2008
1.12.2008

Europeiska gemenskapernas domstol ger måndagen den 1 december sin dom i ett finländskt ärende. Det är fråga om högsta domstolens (HD) begäran om förhandsavgörande i ett mål som gäller tolkningen av rådets rambeslut (2002/584/RIF) om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. EG-domstolen har behandlat ärendet i brådskande ordning.

EG-domstolens domar kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-388/08.

 

Ytterligare information: enhetschef Alice Guimaraes-Purokoski, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5714