Nyheter 17.12.2008

Förslag till avgörande i ett ärende som gäller källskatt på utdelning

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 404/2008
17.12.2008

Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 18 december sitt förslag till avgörande i ett ärende som gäller en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om en begäran från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om förhandsavgörande i ett ärende som gäller källskatt på utdelning.

Frågan gäller källskatt som innehålls på utdelning i ett fall där ett luxemburgskt SICAV-moderbolag får utdelning från sitt finska dotterbolag. SICAV är ett investeringsbolag med rörligt kapital. När ett finskt moderbolag får utdelning från ett finskt dotterbolag tas i regel ingen skatt ut för detta.

HFD vill med sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i om det strider mot de bestämmelser i EG-fördraget som gäller etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital att SICAV-bolag med hemvist i Luxemburg inte i Finland är befriade från den källskatt som ska innehållas på utdelningen.

Finlands regering ansåg i den skriftliga och muntliga förhandlingen i ärendet att det inte strider mot gemenskapsrätten att ta ut källskatt på utdelningen. SICAV-bolag är inte i samma situation som finska sammanslutningar. Att SICAV-bolag behandlas annorlunda än finska sammanslutningar utgör således ingen diskriminering som strider mot etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital. En eventuell begränsning av den fria rörligheten måste under alla omständigheter ses som berättigad av tvingande skäl som hänger samman med ett allmänt intresse.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den ska avge domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målet har nummer C-303/07.

 

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Johanna Himmanen, utrikesministeriet, tfn (09) 160 55716, och överinspektör Harri Joiniemi, finansministeriet, tfn (09) 160 33158