Nyheter 29.1.2009

Förslag till avgörande i ett barnskyddsärende

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 29/2009

28.1.2009

Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 29 januari sitt förslag till avgörande i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) begäran om förhandsavgörande. Begäran om förhandsavgörande gäller tolkningen av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Frågan gäller hur begreppet hemvist ska tolkas, då barnet har stadigvarande bostad i en medlemsstat, men vistas i en annan medlemsstat, där barnet för ett kringflackande liv. HFD har också begärt EG-domstolens tolkning av tillämpningen av de brådskande säkerhetsåtgärder som avses i förordningen.

Finlands regering har ansett att begreppet hemvist ska tolkas i enlighet med Haagkonventionen om skydd av barn. Barnet har då hemvist i den stat där barnet bor och där det de facto har sin huvudsakliga livsmiljö. När begreppet hemvist tolkas bör man beakta barnets bästa. Finland har dessutom ansett att även annan medlemsstat än den stat där barnet har sin hemvist kan verkställa brådskande säkerhetsåtgärder för att skydda barnet, ifall lagstiftningen i staten i fråga medger sådana. Ärendet bör bedömas utgående från förordningens mål och syfte och inte utgående från den nationella lagstiftningen och dess begrepp.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och det binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-532/07.

 

Ytterligare information: enhetschef Alice Guimaraes-Purokoski, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714