Nyheter 4.2.2009

Dom i ett verkställighetsärende gällande skyddsgrundsdirektivet

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 36/2009
4.2.2009

Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 5 februari sin dom i ett finländskt mål som gäller genomförandet av det s.k. skyddsgrundsdirektivet 2004/83/EG. Europeiska kommissionen anser att direktivet inte har genomförts i tid. Direktivet gäller miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt dessa personers rättsliga ställning och innehållet i det beviljade skyddet.

Finlands regering har i den skriftliga behandlingen av ärendet medgett att talan är riktig. Direktivets genomförande har fördröjts.

EG-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats. Målet har nummer C-293/08.

Ytterligare information: enhetschef Alice Guimaraes-Purokoski, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714