Nyheter 9.2.2009

Förslag till avgörande i en tullfråga som gäller försvarsmateriel

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 41/2009

9.2.2009

Generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer kommer tisdagen den 10 februari att ge sitt förslag till avgörande i ett mål där Europeiska kommissionen har väckt talan mot Finland i fråga om tullar på försvarsmateriel. Kommissionen anser i sin talan att Finland har brutit mot Europeiska gemenskapens bestämmelser om egna medel genom att underlåta att betala medel till gemenskapen som motsvarar tullar för försvarsmateriel som har importerats till Finland mellan åren 1998 och 2002.

Finlands regering har vid behandlingen av ärendet ansett att den tullfria importen av försvarsmateriel under den aktuella tiden har varit tillåten med stöd av artikel 296 i EG-fördraget. Artikeln gäller medlemsstaters rätt att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen. Från ingången av 2003 har försvarsmateriel kunnat befrias från tull med stöd av en EG-förordning.

Samma dag ger generaladvokaten också sitt förslag till avgörande i motsvarande mål som gäller Sverige, Danmark, Tyskland, Grekland och Italien.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten, och det binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-284/05.

 

Ytterligare information: enhetschef Alice Guimaraes-Purokoski, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714