Nyheter 17.2.2009

Du kan fortfarande fiska i sjön vid sommarstugan utan att anmäla fångsten

Foto: UM Kari PalsilaDe enda fiskarterna i Östersjön, för vilka det enligt förslaget delvis skulle krävas tillstånd vid fritidsfiske, är torsk och ål. (Foto: UM Kari Palsila)

Europeiska kommissionen bereder som bäst ett förslag till ett nytt system för fiskerikontroll. En av avsikterna med förslaget är att göra det möjligt att kontrollera en viss typ av fritidsfiske. Hittills har endast yrkesfiskarnas fångster kontrollerats.

Europeiska kommissionens förslag utgår ifrån att det behövs regler för fritidsfiske av hotade fiskbestånd. Fritidsfisket har hittills inte kontrollerats över huvud taget, trots att det kan utgöra upp till 50 procent av fångstkvoterna i ett land. Med förslaget eftersträvar man alltså att trygga en hållbar nivå på fiskbeståndet i havet och förhindra överfiskning av vissa fiskarter. Avsikten med förslaget till förordning är således inte att kontrollera alla spinnspöfiskare i Finland – i praktiken är det inte heller möjligt, eftersom fisket i insjöarna i Finland inte ens omfattas av EU:s fiskeripolitik.

Kommissionens förslag till ett nytt system för fiskerikontroll skulle gälla endast en liten del av fritidsfisket: anmälningsplikt föreslås enbart för överfiskade fiskbestånd, för vilka fleråriga skyddsplaner har uppgjorts. De enda fiskarterna i Östersjön, för vilka det enligt förslaget delvis skulle krävas tillstånd vid fritidsfiske, är torsk och ål. Dessutom bör man lägga märke till att förordningen gäller endast havsområdena. De som fiskar till husbehov till exempel i Finlands otaliga sjöar skulle inte behöva anmäla fångsterna.

Den diskussion om ett kontrollsystem för fritidsfisket som uppstått grundar sig på reformen av EU:s hela kontrollsystem för fisket. Ett mål för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att det inte ska fångas mer fisk än vad fiskbestånden tål. Den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser har hittills gällt endast yrkesfiskarna, vars fångster har varit underkastade kontroll och baserat sig på kvoter. Eftersom det finns exakta kvoter för yrkesfiskarna skulle det vara ologiskt om fritids- och sportfiskare samtidigt fick fiska hotade fiskarter utan begränsning. Fiskekvoterna som utvärderas årligen baserar sig nämligen på uppskattningar om fiskbestånden som forskare, organisationer, fiskeindustrin och andra instanser gör i samarbete, så för dessa uppskattningars skull är det viktigt att man känner till de faktiska fångstmängderna.

Detaljerna i förslaget är ännu öppna. Det finns många frågor som man måste komma överens om, bland annat storleken på de fartyg som blir underställda kontroll och fångstmetoderna. Finlands ståndpunkt gällande förordningen bereds som bäst i jord- och skogsbruksministeriet, som avger sitt förslag till riksdagen.

Text: Anni Lehtonen, Europainformationen i Egentliga Tavastland

Mer information:

Kommissionens förslag till rådets förordning om införande av ett system i gemenskapen för fiskerikontroll

Europeiska kommissionens pressmeddelande

Europeiska kommissionens webbplats om fiskeripolitiken