Nyheter 17.3.2009

Dom i ett ärende gällande bilskatt

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 76/2009
17.3.2009

Torsdagen den 19 mars ger Europeiska gemenskapernas domstol sin dom i ett mål som Europeiska kommissionen anhängigjort mot Finland som gäller bilskatt. I sin talan anser kommissionen att mervärdesskatten enligt bilskattelagen diskriminerar införseln av importerade begagnade fordon från EU-området och därför bryter mot gemenskapsrätten. Dessutom anser kommissionen att rätten för mervärdesskattskyldig att dra av denna skatt strider mot mervärdesskattedirektivet. Talan gäller dessutom bestämmelserna som gällde åren 2005 och 2006 om fastställandet av värdet på fordon som är högst sex månader gamla.

Vid den skriftliga och muntliga fasen av ärendet har Finlands regering bestridit kommissionens påståenden. Finland anser att gemenskapernas domstol redan år 2002, i den s.k. Siilin-domen, har avgjort frågan om huruvida mervärdesskatt på bilskatt är förenlig med gemenskapsrätten, och att de bestämmelser som nu gäller är förenliga med gemenskapsrätten. Även avdragsrätten för denna skatt och bestämmelserna om värdeminskningen på fordon som är högst sex månader gamla ansågs vara förenliga med gemenskapsrätten.

EG-domstolens domar kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målet har nummer C-10/08.

Ytterligare information: Joni Heliskoski, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5709