Nyheter 20.3.2009

EU-länderna kom överens om att sänka mervärdesskatten på restaurangmat

Foto: Europeiska kommissionenPriset på restaurangmaten förväntas sjunka i ett flertal europeiska länder genom en sänkning av mervärdesskatten. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska unionens medlemsländer får sänka mervärdesskatten i överenskomna servicebranscher. EU-ländernas finansministrar kom överens om detta efter segslitna förhandlingar.

För samtliga medlemsländer kommer det att bli möjligt att tillämpa lägre skattesatser på vissa tjänster. På förslag av EU-kommissionen skulle de sänkta mervärdesskattesatserna kunna tas i bruk från början av år 2011. Men det är möjligt att medlemsländerna kan börja tillämpa dem redan i ett tidigare skede. Tidtabellen är ännu inte slutgiltigt fastslagen.

Det är inte obligatoriskt att sänka skattenivån. Bulgarien, Danmark, Estland, Tyskland och Litauen har redan meddelat att de inte kommer att tillämpa de sänkta skattesatserna.

Effekterna av den sänkta momsen är inte entydiga

Lägre momsskattesatser var en av möjliga åtgärder som fastställdes i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa för att öka konsumtionen och skapa nya arbetsplatser. I december 2008 uppmanade EU:s toppmöte Ekofinrådet, som består av de europeiska ekonomi- och finansministrarna, att ta fram en lösning i ärendet före mars 2009. Bakom den överenskommelse som nu åstadkommits ligger flera år av förhandlingar om en sänkning av skattesatserna. Den franska regeringen har bestämt krävt att mervärdesskatten ska sänkas särskilt inom restaurangbranschen. Däremot har den tyska regeringen kraftigt motsatt sig en sänkning, eftersom den har oroat sig för lägre skatteintäkter.

Sänkningen av skatterna kan ha såväl positiva som negativa ekonomiska effekter. Det har också diskuterats om olika skattesatser i olika medlemsländer kan orsaka märkbara prisskillnader inom unionen. I samband med att överenskommelsen nåddes betonades det att en sänkning av mervärdesskatten och alternativa lösningar till detta alltid borde övervägas grundligt.

I Finland utjämnas beskattningen av restaurangmat och livsmedel i affärerna

Foto: Europeiska kommissionenI Finland lindras beskattningen av livsmedel redan i höst (Foto: Europeiska kommissionen)

Enligt det nuvarande EU-direktivet om försäljningsskatten har det inte varit tillåtet för medlemsstaterna att sänka mervärdesskatten under 15 procent, trots att en reducerad mervärdesskattenivå är tillåten i vissa servicebranscher. Dessa branscher får behålla den lägre momsnivån också efter år 2010, som tidigare sattes som tidsgräns för undantaget. Tjänster av detta slag är vård i hemmet av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder, reparationer av cyklar, skor och kläder samt fönsterputsning och städning i privata hushåll.

Till följd av det nya beslutet blir det möjligt för regeringarna i unionens medlemsländer att sänka skatten till endast 5,5 procent i ett flertal branscher, inklusive restaurangtjänsterna. I Finland skulle momsen på restaurangmaten sjunka från 22 procent till 12 procent. Man har sett fram emot reformen ─ genomförande av den finns inskriven i den sittande regeringens regeringsprogram. I Finland har på livsmedel tillämpats en skattesats på 17 procent, som i oktober 2009 sjunker till 12 procent.

Mer information:

Överenskommelse om reducerad moms, Europeiska unionens råd

Pressmeddelande om Ekofinrådets möte, Europeiska unionens råd, 10.3.2009 (på engelska)

Ekofinrådet bereder G20-mötet och söker en lösning på frågan om sänkta mervärdesskattesatser, Finansministeriets pressmeddelande 6.3.2009

Om mervärdesbeskattningen på finansministeriets webbsidor