Nyheter 30.3.2009

Europeiska ombudsmannens nätguide gör det lättare att inge klagomål

Foto: Europeiska gemenskapernaOmbudsmannen undersöker administrativa missförhållanden i Europeiska unionen. (Foto: Europeiska gemenskaperna)

Europeiska ombudsmannens webbplats har förnyats. Webbplatsens interaktiva vägledning hjälper till att ta reda på hos vilket organ man ska inge klagomål eller be om information.

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål som rör orättvis behandling, diskriminering eller maktmissbruk i unionens institutioner. Man kan lämna in en begäran om utredning också om EU:s institutioner och organ vägrar att ge information eller om det förekommer fel eller onödiga förseningar.

Ombudsmannen kontaktas tusentals gånger per år

Foto: Europeiska kommissionenNätguiden instruerar klagomålen till rätt adress. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska ombudsmannen får årligen 3 000 klagomål från medborgare, företag och organisationer runt om i Europa. Av dessa faller bara en fjärdedel inom ombudsmannens behörighetsområde. EU-ombudsmannen kan exempelvis inte undersöka klagomål som berör medlemsstaternas nationella, regionala eller lokala myndigheter, trots att klagomålen gäller EU-frågor. Klagomål av detta slag styrs till nationella eller regionala ombudsmän för behandling.

Ombudsmannens förnyade webbplats ska hjälpa dem som vill lämna in klagomål att hitta rätt instans. På webbplatsen finns en interaktiv vägledning som ställer enkla frågor och som utifrån svaren ger anvisningar om hur man ska gå tillväga. Nätguiden är tillgänglig på Europeiska unionens samtliga 23 officiella språk. På webbplatsen finns också sammandrag och resultat av tidigare klagomål, och behandlade fall införs regelbundet i sammandrag.

Ombudsmannens utlåtande har stor betydelse

Foto: Europeiska gemenskapernaNikiforos Diamandouros har varit europeisk ombudsman sedan 2003. (Foto: Europeiska gemenskaperna)

Europaparlamentet utser ombudsmannen för fem år i sänder. Mandatperioden kan förlängas. Den nuvarande ombudsmannen är Nikiforos Diamandouros, och hans företrädare var Finlands tidigare justitieombudsman, riksdagsledamoten Jacob Söderman.

Ibland räcker det att ombudsmannen kontaktar organet som klagomålet gäller för att lösa problemet. Om fallet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt vid undersökningen, försöker ombudsmannen rätta till missförhållandet genom förlikning eller rekommendationer.

Ombudsmannen har hjälpt till att lösa många tvister, och besluten har också betydelse i praktiken. Exempelvis ingav arbetssökande talrika klagomål om unionens personalkontor EPSO:s rekryteringsförfaranden, och till följd av detta förnyas EU:s personalvalsmetoder som bäst.

Hjälp fås också av andra EU-instanser

Foto: Nätverket KonsumentEuropa – HowardHoward hjälper till att identifiera opålitlig näthandel. (Foto: Nätverket KonsumentEuropa – Howard)

Förutom ombudsmannen har Europeiska unionen andra aktörer som kan kontaktas i problemsituationer. Av dem är SOLVIT EU-ländernas gemensamma nätverk för problemlösning, som behandlar frågor gällande den inre marknaden. Nätverket hjälper exempelvis i frågor som rör erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis, uppehållstillstånd, socialförsäkring och marknadstillträde för varor och tjänster.

Nätverket European Consumer Centre (KonsumentEuropa) har å sin sida i uppgift att bidra till att konsumentskyddet fungerar på den inre marknaden i Europa. Centret erbjuder hjälp med utredning och förlikning i tvister när en konsument är missnöjd med en tjänst eller vara som köpts i ett annat EU-land. I och med att näthandeln blir allt populärare lanserade KonsumentEuropa assistenten Howard också för de finländska konsumenterna i början av 2009. Med Howards hjälp kan konsumenterna göra en bedömning om näthandelsföretag med verksamhet inom EU-området är tillförlitliga.

Mer information:

Europeiska ombudsmannen till din tjänst, Europeiska kommissionen, 16.3.2009

Europeiska ombudsmannens webbplats

Europeiska kommissionen – SOLVIT-problemlösningsnätverk

Konsumenteuropa i Finland

Assistenten Howard för kontroll av näthandel