Nyheter 15.4.2009

Regeringens EU-redogörelse: EU-medlemskapet har haft mycket positiva verkningar för Finland

Foto: EuropainformationenMed redogörelsen vill statsrådet främja debatten om Finlands EU-politik och uppfattningarna om hurdan EU-politik Finland ska bedriva. (Foto: Europainformationen)

Regeringen offentliggjorde en redogörelse om Finlands EU-politik i april. Redogörelsen behandlar EU-medlemskapets betydelse för Finland, definierar de grundläggande riktlinjerna och de viktigaste målen för Finlands EU-politik, granskar möjligheterna att utveckla EU-inflytandet och analyserar Europeiska unionens utveckling.

Statsrådet har lämnat riksdagen flera EU-relaterade redogörelser under Finlands medlemstid i EU, men de har huvudsakligen haft samband med fördragsändringar och inriktat sig på den institutionella utvecklingen av EU. Den nya redogörelsen behandlar främst politikens innehåll.

EU-medlemskapet är ett instrument för Finland att främja sina egna målsättningar

Finland har intagit en konstruktiv roll inom EU och har deltagit aktivt i alla viktiga EU-projekt, till exempel Schengensamarbetet. Det var ett särskilt väsentligt val att vara med i euroområdet genast från början.

Finlands nettobidrag till unionens budget kommer att öka i framtiden eftersom unionen fått och kommer att få medlemsländer som är fattigare än medlemsländerna i genomsnitt. Även om vi betalar mer för unionens verksamhet än vi får, betonas det i redogörelsen att den nytta vi har av EU är mycket mer omfattande än dessa avgiftsrelaterade aspekter. EU ökar Finlands säkerhet och ger Finland större påverkningsmöjligheterna än tidigare.

Finlands prioriteringar i Europeiska unionen har samband med medborgarnas Europa, ett ekonomiskt framgångsrikt Europa och EU:s roll som global ledare

Foto: Europeiska kommissionenForskning, utveckling och innovation (FoUI) är en väsentlig del av EU:s konkurrenskraft. (Foto: Europeiska kommissionen)

I Finland förstås innovationspolitiken som något mer omfattande än FoU, och även unionens forsknings- och innovationspolitik håller på att utvidgas i den riktningen.

Finland har ett särskilt intresse för EU:s naturresurspolitik. Naturresurser som skog, vatten och odlingsmark blir allt viktigare när befolkningen ökar globalt och klimatförändringen kan få oanade konsekvenser.

Finlands klimat- och naturförhållanden innebär att den gemensamma jordbrukspolitiken är en särskild utmaning för oss. Den gemensamma jordbrukspolitiken har stabiliserat jordbruksmarknaden och gjort EU till en av världens ledande livsmedelsexportörer.

Enligt redogörelsen måste den sociala dimensionen i Europa och den fria rörligheten inom EU förstärkas.

Finlands mål är att ha ett betydligt större inflytande än storleken skulle förutsätta

Det är viktigt att Finland utövar ett aktivt inflytande redan i ett tidigt skede av kommissionens förberedande arbete och ger sin syn på vilka förslag kommissionen bör lägga fram. Finland måste ta egna initiativ och gemensamma initiativ med andra medlemsländer för att föra saker framåt. Finlands stödjer starka EU-institutioner.

Redogörelsen presenterar ytterligare Finlands EU-mål på längre sikt i lådor kallade ”Målbild för 2020-talet”.

Statsrådets EU-sekretariat kommer utifrån EU-redogörelsen att starta ett projekt där man utvärderar de praktiska sätten att påverka i EU och de allokerade resurserna.

Mer information:

Regeringens redogörelse om Finlands EU-politik till riksdagen, pressmeddelande från statsrådets kansli 8.4.2009

Statsrådets redogörelse om EU-politiken (pdf)