Nyheter 28.4.2009

Konsumenterna har rätt till förstklassiga och säkra livsmedel

Europaparlamentet vill ha världens högsta standarder på livsmedelssäkerheten och livsmedelskvaliteten inom Europeiska unionen. I den resolution som utarbetades i början av mars oroar sig Europaparlamentet för att merparten av EU:s konsumenter inte får tillräcklig information om livsmedelskedjan.

Med livsmedelskedjan avses den rutt som livsmedlen transporteras från primärproducenten till butikshyllan och slutligen till konsumenterna. I Europaparlamentet har man lagt märke till att informationen i synnerhet om produkternas ursprung och råmaterial ofta är bristfällig. Därför föreslår parlamentsledamöterna att det ska bli obligatoriskt att på livsmedelsförpackningarna märka från vilket land ursprungsprodukterna härstammar, dvs. det land där livsmedlens råmaterial producerats. Likaså bör på förädlade livsmedel anges produktens viktigaste ingredienser och deras ursprung samt den sista plats där produkten förädlats.

Foto: Marja-Leena KultanenEuropaparlamentet vill ha märkning på livsmedelsförpackningarna förutom om produktens ursprungsland också varifrån de råmaterial som använts i produkten härstammar. (Foto: Marja-Leena Kultanen)

För Europaparlamentet är det viktigt att konsumenterna inte blir vilseledda på grund av livsmedelsmärkningarna. Med livsmedelsmärkningarna har man för avsikt att garantera att konsumenterna får all tänkbar information om produktens innehåll och sammansättning för att skydda sin hälsa och värna om sina intressen. För att undvika att konsumenterna blir vilseledda vill parlamentet bland annat att EU tar fram riktlinjer för användning av allmänna reserverade termer såsom låg sockerhalt, låga koldioxidutsläpp, dietprodukt och naturlig.

Europeiska unionen har observerat att konsumenternas intresse för livsmedlens ursprung och produktionsmetoder har ökat. Unionen har infört fyra kvalitets- och ursprungsmärkningar för livsmedel, nämligen skyddad ursprungsbenteckning, skyddad geografisk beteckning, garanterad traditionell specialitet och ekologiskt jordbruk. Kvalitets- och ursprungsbeteckningarna garanterar konsumenterna förstklassiga produkter, eftersom skyddet beviljas bara för en produkt vars ursprung, råmaterial och produktionsmetod är väl kända.

Nanotekniken, den senaste utmaningen inom livsmedelsäkerheten

Europeiska unionen vill också försäkra sig om att nya livsmedel inte medför risker för konsumenterna samt att produkternas förpackningsuppgifter inte är vilseledande. Nya livsmedel kallas produkter som bara i obetydlig utsträckning har använts som människoföda före år 1997. Exempel på produkter av detta slag är genetiskt modifierade livsmedel.

Parlamentsledamöterna är speciellt oroliga över att nanotekniken uppenbarat sig i livsmedelskedjan, eftersom det tillvidare är okänt hur nanopartiklarna påverkar människornas hälsa. De nästan osynliga nanopartiklarna kan användas till exempel för att förbättra livsmedlens smak och förstärka deras färgämnen samt för att förlänga livsmedelsförpackningarnas hållbarhet.

För närvarande bör man söka godkännande för nanolivsmedel, men livsmedelsförpackningar i vilka nanoteknik ingår behöver inte märkas enligt EU-lagstiftningen. Europaparlamentet vill ändra förfarandet, eftersom konsumenterna borde vara medvetna om att livsmedel de köper eventuellt innehåller nanopartiklar. Därför föreslår Europaparlamentet att beståndsdelar i form av nanomaterial i ämnen, blandningar eller artiklar ska tydligt anges på produktmärkningen.

Länkar:

Europaparlamentets resolution om att garantera kvaliteten på livsmedel. Europaparlamentets webbplats

Märkning och förpackning av produkter. Europeiska unionens webbportal

Betänkande om lagstiftning om nanomaterial. Europaparlamentets webbplats

Bättre riskbedömning om nanolivsmedel. Europarlamentets webbplats. 19.3.2009