Nyheter 29.4.2009

Mindre än hälften av européerna är intresserade av valet till Europaparlamentet

Foto: EuropainformationenJämfört med undersökningarna i fjol önskar allt fler medborgare att EU i första hand ska lägga större vikt vid att lösa problem som är kopplade till vardagslivet. (Foto: Europainformationen)

Enligt den nyligen publicerade Eurobarometern har intresset för Europavalet inte ökat, men medborgarna vet mer om valet än under tidigare år. Man lägger inte lika stor vikt vid EU:s roll på den internationella arenan som tidigare. Undersökningen gjordes mellan mitten av januari och mitten av februari 2009 i EU:s 27 medlemsstater där 27 218 EU-medborgare intervjuades.

Man önskar att arbetslösheten och den ekonomiska tillväxten ska bli kampanjteman

Den ekonomiska krisen syns i svaren. Européerna anser att EU-valkampanjen i första hand ska ta upp arbetslösheten. På andra plats kommer den ekonomiska tillväxten. Enligt finländarnas åsikt är arbetslösheten (54 %) och den ekonomiska tillväxten (43 %) kampanjens viktigaste teman. 42 procent av dem som svarade på undersökningen i Finland ser också gärna att kampen mot klimatförändringen blir ett kampanjtema. I hela EU nämnde endast 26 procent kampen mot klimatförändringen.

Datumet för Europavalet mer känt

Intresset för valet har inte ändrats. Mindre än hälften, dvs. 44 procent av dem som svarade, uppgav att de är intresserade av valet, medan 53 procent sade att valet inte intresserar.

Däremot har antalet personer som känner till tidpunkten för valet fördubblats. På frågan ”När förrättas valet till Europaparlamentet?” uppgav 32 procent i hela EU 2009, medan andelen som svarade rätt i undersökningen för ett år sedan var 16 procent. Bäst kände man till det rätta svaret i Luxemburg (66 %), på Malta (64 %), Cypern och i Slovakien (61 %). Andelen som svarade ”Vet inte” var störst i Finland (86 %), Storbritannien (84 %) och Spanien (75 %). När undersökningen gjordes, fem månader före valet, hade informationen om valet ännu inte inletts i Finland.

I Finland låter man bli att rösta på grund av bristande kunskap om Europaparlamentet

Foto: UM/Paul WilliamsFinländarna uppgav bristande kunskap om Europaparlamentet som en orsak till att de inte röstar, men de visste bäst i hela Europa de rätta svaren på påståenden om Europaparlamentet. (Foto: UM/Paul Williams)

På frågan ”om ni inte röstar i Europaparlamentsvalet i juni 2009, beror det då på följande orsaker…?” nämnde man mest sällan som orsak ”jag anser att jag inte har fått tillräcklig information för att kunna rösta” på Malta, i Belgien och Finland. I Finland nämnde de flesta, 65 % av dem som svarade, som orsak ”jag känner inte till Europaparlamentets roll tillräckligt bra”, och 62 % ”jag tror inte att min röst ändrar något”.

I hela Europa uppgav kvinnorna oftare än männen att de inte känner till Europaparlamentets roll tillräckligt bra (67 % och 60 %), och de som utför kroppsarbete uppgav denna orsak särskilt ofta. ”Min röst ändrar ingenting” uppgavs mer sällan ju längre utbildning de som svarade hade. Påståendet ”jag anser inte att jag har fått tillräcklig information för att kunna rösta” delade klart männens och kvinnornas svar: 56 % och 61 %.

I Finland kunde man de rätta svaren bäst

I undersökningen ingick fyra påståenden om Europaparlamentet, som skulle besvaras ”rätt” eller ”fel”. Mest rätta svar på de fyra påståendena gavs i Finland (72 %), på Cypern (71 %), i Grekland och Nederländerna (67 %). Andelen rätta svar var minst i Storbritannien, Rumänien och Italien (44 %). Finländarna kunde allra bäst (79 %) svaret på påståendet ”varje medlemsstat har inte lika många representanter i Europaparlamentet”.

Mer information:

pdfEurobarometer Europaparlamentet (EB71 Standard) – Våren 2009 Sammanfattande analys

pdfEurobarometer (EB 71): januari–februari 2009 Preliminära resultat: Europeiska unionens medeltal och de viktigaste nationella riktlinjerna

pdfEuropeans and the 2009 European elections, Eurobarometer 71, Results for Finland (på engelska)

pdfThe European elections 2009, results per country (på engelska)

Eurobarometerns webbplats