Nyheter 11.5.2009

Europeiska kommissionen publicerar information om farliga konsumtionsvaror på webben

Rapex är Europeiska unionens snabba system för informationsutbyte, med vilket EU-länderna och kommissionen utbyter information om produkter som konstaterats vara farliga. Syftet med Rapex är att förhindra att en produkt som medför en allvarlig hälso- eller säkerhetsrisk för konsumenterna kommer ut på nya marknadsområden.

Foto: Tero PajukallioRapex-systemet förhindrar bland annat att leksaker som är farliga för barn sprids inom Europeiska unionens område. (Foto: Tero Pajukallio)

Rapex-systemet gäller alla konsumtionsvaror med undantag av livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter, för vilka det finns egna anmälningssystem. Informationen om farliga produkter förmedlas mellan medlemsländerna och kommissionen via kontaktpunkter i medlemsländerna. Konsumentverket är kontaktpunkt i Finland och förmedlar anmälningar från finländska produktsäkerhetsmyndigheter till systemet.

Europeiska kommissionen publicerar på sina webbsidor information om de produkter som anmälts till Rapex-systemet. Varje vecka publiceras en ny förteckning över produkter som klassificerats som farliga och information om vad som gör dem farliga för konsumenterna. Farliga produkter kan till exempel vara leksaker som har små delar som lossnar eller elapparater som ger elektriska stötar.

Hur fungerar Rapex?

Tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsländer har lagstadgad skyldighet att rapportera om farliga produkter som de hittat på marknaden till kontaktpunkten i landet och ange vilka åtgärder som vidtagits för att avvärja faran. Myndigheterna kan till exempel dra bort produkten från marknaden eller varna konsumenterna. Kontaktpunkterna informerar Europeiska kommissionen om farliga konsumentvaror, de risker dessa orsakar konsumenterna och om åtgärder som vidtagits.

Via Rapex-systemet förmedlar kommissionen informationen till de övriga EU-länderna och publicerar den i sin bulletin som ges ut varje vecka. Därefter ska kontaktpunkterna i alla länder se till att de ansvariga myndigheterna sörjer för att den farliga produkten inte finns på marknaden.

Det lönar sig för företagen att läsa den webbförteckning som kommissionen gör upp om farliga produkter. Enligt lagen ska företagen själva följa upp om det i sina sortiment har produkter som i klassificerats som farliga i något EU-land. Näringsidkarna ska också själva meddela om det finns säkerhetsbrister eller riskfaktorer i deras produkter. Genom att läsa Rapex-anmälningarna kan näringsidkarna undvika att köpa farliga produkter. Det lönar sig för näringsidkarna eftersom det kan innebära stora kostnader att dra bort en produkt från marknaden.

Antalet anmälningar har ökat avsevärt

Foto: Europeiska kommissionenMed hjälp av Rapex–China-systemet erbjuder Europeiska unionens myndigheter de kinesiska myndigheterna information om kinesiska produkter som något EU-land har konstaterat vara farliga och anmält till Rapex-systemet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Årsrapporten 2008 för Rapex visar att antalet produkter som dragits bort från marknaden ökade med 16 procent under 2008 jämfört med 2007. År 2008 registrerades 1 866 anmälningar, vilket var mer än någonsin tidigare. Över hälften av anmälningarna kom från Tyskland, Spanien, Slovakien, Grekland och Ungern. Från Finland gjordes 61 anmälningar, vilket var 20 färre än året innan.

Leksaker och barnprodukter var de oftast anmälda produkterna. Också elprodukter och motorfordon anmäldes ofta till systemet. Dessa produktgrupper övervakas mycket, vilket förklarar deras stora andel av de anmälda varorna. Det största antalet produkter som drogs bort från marknaden kom från Kina. De utgjorde 59 procent av de produkter som medlemsländerna anmälde. Detta kan bero på att myndigheterna har starkare fokus på produktgrupper som man vet är behäftade med större säkerhetsrisker.

Trots att det i fjol inkom fler anmälningar än tidigare kan man inte direkt dra slutsatsen att antalet farliga produkter ökar. Det ökade antalet anmälningar kan också bero på att nya länder har kommit med i EU och att rapporteringen till systemet har etablerat sig i medlemsländerna.

Mer information:

Årsrapporten 2008 för Rapex visar att fler farliga produkter upptäcks. Europeiska kommissionen 20.4.2009

Konsumentverkets informationssida om Rapex-systemet för företagare

Årsrapporten 2008 för Rapex (på engelska)

Europeiska kommissionens förteckningar över farliga produkter (på engelska)