Nyheter 13.5.2009

Förslag till avgörande om samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 150/2009
13.5.2009

Generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer ger torsdagen den 14 maj sitt förslag till avgörande i fråga om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) begäran om förhandsavgörande i mål C-192/08, Telia Sonera Finland Abp mot Kommunikationsverket. Det är fråga om ett ärende som är anhängigt vid HFD och som gäller samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät. Begäran om förhandsavgörande gäller tolkningen av det s.k. tillträdesdirektivet.

I sin begäran om förhandsavgörande frågar HFD om tillträdesdirektivet ska tolkas på så sätt att en nationell lag som kommunikationsmarknadslagen får innehålla en bestämmelse enligt vilken samtliga teleföretag är skyldiga att förhandla med andra teleföretag om samtrafik. Finland har ansett att tillträdesdirektivet inte utgör något hinder för att i nationell lag föreskriva att skyldigheten att förhandla om samtrafik gäller samtliga teleföretag.

HFD frågar vidare om en nationell regleringsmyndighet kan anse att förhandlingsskyldigheten inte är uppfylld när ett teleföretag som inte har ett betydande marknadsinflytande har erbjudit ett annat företag samtrafik på villkor som enligt regleringsmyndigheten bl.a. är helt ensidiga. Finland har besvarat frågan jakande.

HFD frågar också om tillträdesdirektivet ska tolkas på så sätt att regleringsmyndigheten genom sitt beslut kan ålägga teleföretag att med god vilja förhandla om samtrafik av SMS-meddelanden och MMS-tjänster mellan företagens system så att målen för samtrafiken beaktas vid förhandlingarna och de garanterar att kommunikationstjänsterna genomförs på rimliga villkor med tanke på användarna. Finland har ansett att den nationella regleringsmyndigheten kan ha den beslutanderätt som avses i frågan.

I sin begäran om förhandsavgörande frågar HFD dessutom om det har betydelse för svaren på dessa frågor hur nätet för det företag som bett om samtrafik ska karaktäriseras och om företaget ska betraktas som en operatör av offentliga elektroniska kommunikationsnät. Enligt Finlands anmärkningar påverkas svaren inte av hur företagets nät ska karaktäriseras och inte av om företaget ska betraktas som en operatör av elektroniska kommunikationsnät.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten, och det binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats.

Ytterligare information: Alice Guimaraes-Purokoski, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714