Nyheter 14.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Foto: Europeiska kommissionenAntalet ledamöter i Europaparlamentet sjunker efter valet från 785 till 751. Finland förlorar en plats och har framöver 13 ledamöter i parlamentet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europaparlamentet avviker från andra övernationella politiska beslutsfattande organ såtillvida att ledamöterna snarast grupperar sig enligt gemensamma värderingar än enligt nationalitet. Trots detta är inte parlamentsgrupperna lika snävt ideologiska som till exempel partierna i Finland. Grupperna kan beskrivas som lösa sammanslutningar av europarlamentariker med likadana värderingar.

Varje politisk grupp i parlamentet har emellertid gemensamma grundläggande principer som alla medlemmar måste förbinda sig till. Parlamentsgruppernas ordförande kan också bestämma hur medlemmarna bör rösta. Men de enskilda parlamentarikerna har rätt att rösta enligt egen prövning.

Parlamentarikerna drar nytta av att arbeta i en grupp, eftersom en större grupp har mer inflytande. Finland har till exempel i dag 14 platser i parlamentet, men genom att ansluta sig till en parlamentsgrupp kan en europarlamentariker förena sina krafter med tiotals eller upp till hundratals ledamöter.

Europaparlamentets arbetsordning drar upp gränserna för grupperna

Europaparlamentets arbetsordning uppställer politisk samhörighet som en förutsättning för att en politisk grupp ska kunna bildas. Visserligen behöver parlamentet i normala fall inte bedöma gruppledamöternas politiska samhörighet. Enligt arbetsordningen ska en politisk grupp omfatta åtminstone 20 ledamöter som valts i minst en femtedel av EU:s medlemsländer. En ledamot får inte tillhöra fler politiska grupper.

En parlamentsgrupp består av ett eller flera Europapartier och ofta också av oavhängiga nationella partier och fristående parlamentariker. Ett Europaparti eller europarti är en politisk aktör som överskrider nationalgränserna och som har till uppgift att förena partier med likadana idéer runtom i Europa. Europapartierna verkar inte direkt i Europaparlamentet utan via sina parlamentsgrupper. De nationella partierna som ingår i de politiska grupperna i Europaparlamentet är ofta medlemmar i något Europaparti.

De nationella partierna kan ansöka om att bli medlemmar i en parlamentsgrupp, som antingen godkänner eller förkastar ansökningen. Vanligen hör alla europarlamentariker i ett nationellt parti till samma parlamentsgrupp, men de kan också söka sig till den parlamentsgrupp de vill som fristående medlemmar.

Europaparlamentets politiska grupper

De politiska gruppernas logotyper.De politiska gruppernas logotyper.

För närvarande finns det 7 politiska grupper i Europaparlamentet.

Den största är Gruppen för Europeiska folkpartier (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED), som är den enda gruppen som har medlemmar från alla EU:s medlemsländer. Gruppens 288 ledamöter utgör över en tredjedel av Europaparlamentet. I gruppen finns ledamöter från många av de kristdemokratiska, konservativa och center–höger-partierna i EU. Samlingspartiets europarlamentariker hör till EPP-ED-gruppen.

Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES/PSE) består av 216 parlamentariker. Parlamentets näst största grupp har medlemmar från många socialdemokratiska partier och arbetarpartier. Socialdemokratiska gruppen har medlemmar från alla EU-länder förutom från Lettland och Cypern. Finlands Socialdemokratiska Parti är medlem i PES.

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE), som består av flera europeiska liberala partier och centerpartier, har under innestående mandatperiod 99 medlemmar från 22 medlemsländer. Av de finländska partierna hör Centern i Finland och Svenska folkpartiet till den här gruppen.

Gruppen Unionen för nationernas Europa (UNE) består av 44 parlamentariker från Italien, Irland, Lettland, Litauen, Polen och Danmark. Inget finländskt parti är representerat i UNE.

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens-EFA), som främst består av gröna partier från 14 olika länder, har sammanlagt 43 ledamöter i Europaparlamentet. Av de finländska partierna är Gröna förbundet medlem i gruppen Greens-EFA.

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE-NGL) består av ett flertal socialistiska och kommunistiska partier och den har 41 medlemmar. Vänsterförbundet hör till denna grupp, som har medlemmar från fjorton länder.

Gruppen Självständighet/Demokrati, som består av nio länders eurokritiska partier, har 22 medlemmar, men ingen från Finland.

Dessutom finns det 30 ledamöter i parlamentet som inte hör till någon politisk grupp. Bland dem finns inga finländare.

 

Mer information:

Europaparlamentets politiska grupper 

Ledamöter

Europaparlamentets arbetsordning