Nyheter 29.5.2009

Suomen maksut EU:lle jääneet odotettua pienemmiksi

(Foto: Europeiska kommissionen)Finland betalade i fjol 32 euro per invånare för EU-medlemskapet. Det var knappt hälften så mycket som den ursprungliga beräkningen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Finlands kalkylmässiga nettoavgift till EU var i fjol 172 miljoner euro dvs. 32 euro per invånare. Summan utgör 0,1 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Enligt finansministeriet var avgiften klart lägre än vad man hade beräknat.

År 2004 fick EU tio nya medlemsländer och 2007 ytterligare två. Före utvidgningen uppskattades det att de nya medlemsländernas inträde skulle medföra en ökning av de rikare medlemsländernas EU-avgifter. Man trodde att så skulle ske framför allt i medlemsländer som Finland vars nettoavgifter före utvidgningen hade varit rätt anspråkslösa i förhållande till landets välstånd. Man räknade med att Finlands nettoavgifter skulle stiga till cirka 400 miljoner euro år 2007. I ökningen av de mer välbärgade medlemsländernas nettoavgifter kan man dock inte specificera den summa som beror på utvidgningen. Även om budgeten till följd av de nya medlemsländerna har ökat, har ökningen varit liten med beaktande av antalet nya medlemsländer och de strukturella skillnaderna.

Finlands avgifter till EU har ökat till följd av utvidgningen, men de har kompenserats av den betydande ökningen av de jordbruksstöd som Finland får av EU. De EU-stöd som Finland får för jordbruket och landsbygdsutvecklingen var nästan 70 procent av alla stöd till Finland. Om man jämför Finlands nettoavgift med andra EU-länder som i genomsnitt är mer välbärgade är Finlands nettoavgift den minsta både i förhållande till bruttonationalinkomsten och invånarantalet. Av medlemsländerna med högt välstånd var det endast Irland som hade en bättre ställning än Finland i förhållande till EU-budgeten. Irland var det enda välsituerade medlemsland som fortfarande 2007 var nettomottagare.

Europeiska unionens budget täcks med medlemsländernas medlemsavgifter

Ett medlemslands nettoavgift kan räknas ut genom att från de avgifter som landet betalar EU subtrahera den summa som medlemslandet får ur EU:s budget. Medlemsavgifterna fastställs på basis av medlemsländernas bruttonationalinkomst och influten mervärdesskatt samt unionens jordbrukstullar och importavgifter. Unionens ekonomiska oberoende grundar sig på tanken om unionens egna medel, vilket innebär att unionen självständigt beslutar om användningen av de medel som medlemsländerna överför till den.

Utvecklingen av Finlands nettobetalningar till EU positivare än väntat under 2007