Nyheter 29.5.2009

Vilken nytta har vi av EU?

Finland har varit medlem av Europeiska unionen sedan 1995. Nyttan av EU-medlemskapet har debatterats flitigt och allt emellanåt väcks frågan om det hade varit bättre för Finland att stanna utanför unionen. Under de gångna 15 åren har det skett många förändringar i vårt land och en del av dem har direkt samband med EU-medlemskapet. Här tar vi upp några exempel på EU-medlemskapets fördelar för Finland.

Ekonomi

Euron har gett Finland en stabil valuta. Bolåneräntorna har varit moderata efter att Finland gick med i EU:s ekonomiska och monetära union EMU. Euron underlättar också resandet när man inte behöver växla valuta – och det är lättare att jämföra priserna.

Kuva: Euroopan komissioProgrammen Erasmus och Leonardo da Vinci har gjort utbytesstudier i Europa lättare. (Foto: Europeiska kommissionen)

Företagen har för sin del fått en inre marknad med 500 miljoner invånare i EU. Varuflödet över de inre gränserna sker utan hinder och det underlättar företagens verksamhet.

Rörlighet

Gränskontrollerna mellan Schengenländerna har avskaffats. När man reser med båt till Tallinn behöver man nu inte längre köa i hamnen. 23 EU-länder och Island, Norge och Schweiz, som står utanför EU, bildar Schengenområdet. Storbritannien, Irland, Rumänien och Bulgaren är däremot inte med i Schengensamarbetet. Det europeiska sjukvårdskortet kan också vara till hjälp på resor. Det gör det lättare och snabbare att få vård om man insjuknar akut i EU- och EES-länderna (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) eller i Schweiz. Med kortet får man sjukvårdstjänster med samma avgifter som medborgarna i det land där man använder tjänsterna. Den öppna arbetsmarknaden underlättar också rörligheten. Om man söker arbete i EES-området eller Schweiz behöver man inte längre arbetstillstånd.

Studerande kan lättare få studera i europeiska läroanstalter och högskolor via EU:s utbytesprogram (Erasmus, Leonardo da Vinci). Olika ungdomsutbyten och projekt mellan läroanstalter i olika länder är också i dag vanliga. Via EU:s program Youth in Action får unga möjligheter att lära känna främmande kulturer och använda sina språkkunskaper.

Konsumenter

Kuva: Euroopan komissioEuron har gjort det enklare att jämföra priser och kostnaderna för valutaväxling har försvunnit. (Foto: Europeiska kommissionen)

Livsmedlen blev billigare när vi gick med i EU, framför allt sjönk priserna på köttprodukter och vetemjöl. I och med EU-medlemskapet har vi fått fler butiker. Konkurrensen har sänkt priserna i någon mån och förbättrat produktsortimentet. Men livsmedlen är fortfarande dyrare i Finland än i EU-länderna i genomsnitt. Den som köper begagnade importerade bilar kan dra nytta av att skatterna på dem har sjunkit. Ytterligare har det sedan sommaren 2008 blivit billigare att ringa och ta emot mobiltelefonsamtal från ett EU-land till ett annat.

Under EU-medlemskapet har flygpassagerarnas rättigheter förbättrats. Vid överbokning har kunden rätt till en ersättning i pengar. Om ett flyg försenas många timmar måste flygbolaget ordna måltider och vid behov hotellinkvartering. Flygbiljetterna har också blivit billigare när flygtrafiken öppnades för konkurrens inom EU.

Miljö

Till följd av EU-medlemskapet har Finland varit tvunget att förbättra avfallshanteringen på soptipparna, vilket är till fördel för miljön. Likaså är stränderna längs den finska kusten bättre skyddade när EU förbjöd transporter av tung olja med fartyg med enkelt skrov till och från EU-hamnar.

EU strävar efter att bekämpa klimatförändringen på många olika sätt till exempel genom att ersätta glödlampor med energieffektivare lampor, i huvudsak energisparlampor. Från och med september 2009 förbjuds försäljningen av 100 W glödlampor. De lampor som finns i lager får dock säljas.

Genom EU:s REACH-kemikalieförordning försöker man minska lanseringen av farliga ämnen på marknaden. Förordningen ålägger företagen att bevisa att de kemikalier som deras produkter innehåller är säkra, tidigare var detta på myndigheternas ansvar.

Allmänt 

EU:s medlemsländer har åtnjutit fred och därmed har förhållandena varit stabila och välståndet ökat. Finland har dragit nytta av EU-medlemskapet tack vare att det gett mer synlighet: Finland har blivit känt och finländarna har skapat nätverk runtom i världen. Via EU har Finland varit med och påverkat både inom Europa och globalt, vilket en liten stat annars skulle ha endast små möjligheter till.