Nyheter 16.6.2009

Nya tag i EU-samarbete genom EU:s Östersjöstrategi

Kommissionen presenterade den 10 juni en strategi vars syfte är att samordna åtgärder som olika aktörer i Östersjöregionen vidtar för att lösa miljöproblem i Östersjön och för att utveckla regionen. Strategin omfattar de åtta EU-länderna i Östersjöregionen och Ryssland. Avsikten är att Europeiska rådet ska anta strategin i oktober 2009.

lapsi ja sateenvarjo
Strategin ger stor tyngd åt miljöskyddet och präglas av insikt om den marina Östersjömiljöns sårbarhet. Bild: Europeiska komission.

Kommissionens förslag till en Östersjöstrategi för EU är ett konkret initiativ som omfattar alla åtta EU-länder kring Östersjön (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland) och Ryssland. Syftet är att samordna åtgärder som EU-länder, samarbetsorgan i Östersjöregionen, frivilligorganisationer och finansinstitut vidtar för att lösa miljöproblem i Östersjön och för att trygga en stabil utveckling i regionen.

Kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik har berett strategin öppet och stött sig på expertkunskap från stater och andra aktörer i regionen. Finland har deltagit i beredningen genom att lägga fram konkreta förslag särskilt när det gäller att förbättra den marina miljön och sjösäkerheten.

Östersjöstrategin är EU:s första omfattande strategi för en storregion

Kommissionens förslag består av ett meddelande om en EU-strategi för Östersjöregionen och en handlingsplan med 80 "flaggskeppsprojekt".

Strategin är indelad i fyra åtgärdsområden:

1. Östersjön som en region för hållbar miljöpolitik

Syftet är att göra Östersjön till en region för hållbar miljöpolitik.

Till de viktigaste åtgärderna hör:

 • att minska näringsbelastningen på havet
 • att värna naturskyddsområden och naturens mångfald och
 • att minska användningen av farliga och skadliga ämnen.

2. Östersjön som en ekonomiskt framgångsrik region

Avsikten är att utnyttja möjligheterna och kunnandet i Östersjöregionen. Till de viktigaste syftena hör att främja handel och innovationer.

Åtgärder som föreslås är bland annat:

 • att avlägsna hinder för den inre marknaden, inklusive tullar och skatter
 • att utnyttja de möjligheter regionen erbjuder inom innovationsverksamhet och forskning
 • att främja företagsamhet
 • att stärka små och medelstora företag och att främja effektiv användning av personresurser och
 • att stödja ett hållbart jord- och skogsbruk och en hållbar fiskerinäring.

3. Östersjön som en attraktiv region med goda kommunikationer

Målet är att förbättra regionens trafik- och energiförbindelser. På grund av långa avstånd och krävande naturförhållanden är trafikförbindelserna i regionen inte lika väl ordnade som i unionen i genomsnitt.

Åtgärder som föreslås: 

 • att förbättra energimarknadens funktion och energiförbindelsernas effektivitet och säkerhet
 • att utveckla de inre och yttre trafikförbindelserna och
 • att öka regionens attraktionskraft, även som turistmål.

4. Östersjön som en säker och trygg region

Åtgärdsområdet täcker inre säkerhet och säkerhet inom sjöfarten. Den växande sjöfarten och de ökande olje- och kemikalietransporterna utgör en utmaning för havsbevakningen, sjösäkerheten och olycksförebyggandet. I fråga om den inre säkerheten är utmaningen den gränsöverskridande brottsligheten. Regionens läge vid unionens yttre gräns gör situationen besvärligare. Den viktigaste aktören inom övervakningen av unionens yttre gränser är den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex.

Till de planerade åtgärderna hör:

 • att minska den gränsöverskridande brottsligheten
 • att göra regionen till en vägvisare inom sjösäkerheten
 • att förbättra skyddet vid eventuella katastrofsituationer såsom oljeolyckor och
 • att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Den nordliga dimensionen är en yttre dimension av strategin

EU:s strategi för Östersjöregionen är en EU-intern strategi, men för att konkreta resultat ska nås krävs samarbete med länder utanför unionen. I fråga om dessa åtgärder ska man förhandla inom ramen för den nordliga dimensionens (ND) samarbetsstrukturer eller inom något annat ändamålsenligt forum.

Den nordliga dimensionen erbjuder ett ändamålsenligt forum för Östersjösamarbete med länder utanför EU, särskilt med Ryssland. Den nordliga dimensionen och EU:s Östersjöstrategi stöder varandra. ND:s status vid genomförandet av EU:s Östersjöstrategi fastställdes i Europeiska rådets uppmaning 2007.

EU-länderna i regionen har ett särskilt ansvar i genomförandet och uppföljningen av strategin

Meri Finland är redo att ansvara för åtgärder som rör säkerheten och övervakningen i sjötrafiken. Foto: UM/Mika Lappalainen.

Kommissionen bär det övergripande ansvaret för uppföljningen och administreringen av strategin. Kommissionen hoppas att staterna i regionen tar ansvar för genomförandet och uppföljningen av målen för de prioriterade områdena i handlingsplanen. Finland är redo att ansvara för åtgärder som rör säkerheten och övervakningen i sjötrafiken och bekämpningen av eutrofiering (tillsammans med Polen).

Finland och Sverige har dessutom börjat förbereda EU:s pilotprojekt för havsövervakning i Östersjön tillsammans med Tyskland. Estland har anmält intresse för att samordna åtgärder för att avlägsna hinder för den inre marknaden.

Avsikten är inte att skapa nya institutioner i Östersjöregionen, utan att utnyttja existerande resurser. I detta skede ska strategin inte heller användas för att styra ytterligare medel till regionen.

Europaparlamentet lade fram initiativet till EU:s Östersjöstrategi 2006

Beredningen av strategin inleddes i december 2007 i Europeiska rådet, som gav kommissionen i uppdrag att lägga fram en EU-strategi för Östersjöregionen senast i juni 2009.

Förslaget ska läggas fram för Europeiska rådet i juni, varefter medlemsländerna tar ställning till det. Avsikten är att strategin ska antas av Europeiska rådet i oktober 2009. Strategin ska därefter behandlas på en mer allmän nivå i Europeiska rådet vartannat år och i rådet för allmänna frågor. Innehållet kan också behandlas i andra rådskonstellationer såsom miljörådet.

Handlingsprogrammet i strategin ska vara öppet, och det ska uppdateras regelbundet för att bättre kunna svara på behov och utmaningar i regionen. Östersjöstrategin är en av prioriteringarna under Sveriges halvåriga EU-ordförandeskap, som börjar den 1 juli 2009.

Mer information:

Europeiska kommissionen lanserar ny strategi för att stimulera utvecklingen i Östersjöregionen (IP/09/ 893)

Statsrådets redogörelse: Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken 2009

Basfakta om Östersjösamarbetet (utrikesministeriets webbplats)